Тема на урока - В памет на Иван Вазов. Урок по родолюбие /обобщение чрез състезание/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
26/06/2017 - 17:30

Обучението по български език и литература има първостепенно значение за постигане на ДОС в българското училище. В процес на духовна криза човек се обръща към онова, което е истинско и изначално – към СЛОВОТО. Към него се обърнахме и ние – учители и ученици от СУ „Никола Вапцаров“- гр. Хаджидимово. Всяка година в училището ни създаваме множество събития, посветени на книгата и словото. Обвързваме ги с дейности, свързани с часовете по български език и литература,

Пред мен се изправи предизвикателната възможност да реализирам чрез тази открита практика няколко основни образователни и възпитателни цели:

 • Да проверя учениците разбират ли спецификата на естетическия и обществен характер на литературата; основни естетически категории; ролята на литературата за естетическото усвояване на българската действителност;
 • Да проверя умеят ли да анализират и коментират основните конфликти в литературата и ги съпоставят със своя личен и човешки опит, както и с основните хуманитарни идеи на съвременността;
 • Да се уверя, че умеят да откриват трайното и непреходното в литературата.
 • Чрез поставените задачи целя да проверя уменията им за работа с информационно-комуникационните технологии, които са част от работата с междупредметни връзки в обучението по български език и литература.

 

Участници в откритата практика:

 • учител – медиатор;
 • ученици  9 до 12 клас;
 • колеги по български език и литература, представител на РУО, ръководство, родители.

 

ХОД НА УРОКА:

Въвеждане в същността на откритата практика от медиатора. Запознаване с регламента на състезателния характер на урока. Представяне на другите участници от преподавателския екип – независимо жури за оценка от представянето на отделните отбори.

След това обявяване на темата на открития урок: „В памет на Иван Вазов. Час по родолюбие“.

Осъществяване на екипната състезателна работа:

 • Пожелалите и избрани предварително да участват в състезателните екипи/по трима ученици от 9 до 12 клас/ се призовават да заемат местата си;
 • Всеки екип избира капитан на отбора
 • Изтеглят жребий, чрез който се избира отборът, който пръв ще говори.
 • Регламентът накратко е следният:

В първи кръг се задават  към участниците БЛИЦ – ВЪПРОСИ от българската литература. По регламент отпада отборът с най-малко точки.

Във втори кръг продължаващите отбори отговарят на въпроси от Вазовото творчество. В края му отпаднаха още 2 отбора.

В трети (финален) кръг отборите финалисти презентират избран от тях момент от Вазовото творчество. В мултимедийните си презентации те трябва да покажат, че познават живота и творчеството на Вазов.

Урокът е подготвен и проведен с цел насърчаване на четенето и усъвършенстване на грамотността на учениците ми. Те проведоха „поход“ из творчеството на Иван Вазов чрез открит урок на тема: „В памет на Иван Вазов. Час по родолюбие“. Интерактивният урок бе посветен на 167-годишнината от рождението на Иван Вазов. Откритата практика бе проведена под формата на състезание между учениците от отделните класове. Подготовката на отборите върху съществени моменти от живота и творчеството на Патриарха на българската литература изгради както комплекс от знания, с рефлексия във всяка урочна единица, така и комуникативно – речеви компетентности, умения за публично общуване – изказване пред аудитория, логическо и емоционално въздействие на речта, за състезателно начало. Активността на учениците от отборите в познавателната дейност бе висока. Учителят в тази ситуация е в ролята на медиатор, направляващ процеса, насочващ и стимулиращ самостоятелната дейност.

Интерактивният открит урок състезание бе убедителна демонстрация на прилагането на съвременните образователни технологии в обучението – екипното и кооперативно учене, работа с учебно съдържание, представено чрез информационно-комуникационните технологии, умения за презентиране/представяне на подготвената информация и за състезателност. Интерактивното състезание бе ситуирано в литературноисторически и в социокултурен контекст. В основата му бе самостоятелната подготовка на учениците ми. Излъчените победители от независимо жури от учители по български език и литература, подготвените грамоти за участие - отборно, индивидуално, са част от интеракцията. Всички ученици с интерес очакваха това мероприятие, защото всяко дете прекрачва прага на родното училище с „ Аз съм българче“ и продължава с уроците по родолюбие на Вазов до зрелостта си, защото учениците от българското училище се възпитават в духа на Вазовия патриотизъм. В открития урок, посветен на Патриарха на българската литература, участваха ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас. Подготовката беше продължителна. Трескаво и упорито работиха участниците, а конкурсния характер на урока засили допълнително ентусиазма им. Резултатът оправда очакванията.

След състезателната работа следва:

Обобщаване резултатите от представянето на отборите.

Класиране на екипите.

Литературна композиция върху творчеството на Иван Вазов, в изпълнение на ученици от 8. клас (като пауза между кръговете)

Заключителни думи на учителя медиатор.

Заприна Глушкова, старши учител по български език и литературав СУ „Никола Вапцаров“, гр. Хаджидимово

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин