Общата подкрепа на личностното развитие: предизвикателство с много (не)известни

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/03/2018 - 10:45
„Диамантен модел“

         

Законът за предучилищното и училищно образование в България, влязъл в сила през 2015 г., легитимира два типа личностна подкрепа на учениците: обща и допълнителна.  Според чл. 176 на документа, по този начин се „осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им“, предоставяна от интердисциплинарни екипи от педагози, психолози, логопеди, социални работници, ресурсни учители, педагогически съветници и др. както в училищата и детските градини, така и в новосъздаваните центрове за подкрепа на личностното развитие. Безспорно подобна официална политика е необходима и много прогресивна крачка напред към все по-успешното справяне с подкрепата на индивидуалното развитие на всяко дете и ученик в зависимост от неговите уникални социални и образователни потребности, възможности и интереси.

Макар в Закона да има доста текстове, които третират същността и съдържанието на общата подкрепа, нейното тълкуване и прилагане в практиката се сблъсква с редица предизвикателства. Съгласно чл. 178 (1) от Закона общата подкрепа включва:

„1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

 2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;

 3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

 4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън  редовните учебни часове;

 5. консултации по учебни предмети;

 6. кариерно ориентиране на учениците;

7. занимания по интереси;

8. библиотечно-информационнообслужване;

9. грижа за здравето;

10. осигуряване на общежитие;

11. поощряване с морални и материални награди;

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

14. логопедична работа.”

 

В този нормативен текст правят впечатление поне две неща.

Първо,  чрез него кумулативно (с натрупване) са изброени безспорно необходими, но не и достатъчни дейности за създаването на "подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията“. Т. напр. предвидена е подкрепа за ученето чрез  допълнително обучение и консултации по учебни предмети, но не и подкрепа за успешната социализация и социална интеграция чрез формиране на ключови социални компетентности и (меки) умения. Предвижда се допълнително обучение по български език с цел улеснено учене и обучение по всички предмети, но е пропусната необходимостта от подкрепа на допълнителното (взаимно) опознаване напр. на субкултурните и общностни модели на живеене и комуникация, благодарение на които могат да се възпитават ценностите на толерантността към другия като представител на различна култура, етнос, религия, раса, общност, група и .т.н.  Тези „бели петна“ в описанието на общата подкрепа намалява шансовете да е и достатъчна, и ефективна.

Второ, включените в чл.178 дейности за обща подкрепа са доста разнопосочни, но не и ясно систематизирани в основни категории, които да следват ясна научна и житейска логика. Това възпрепятства продуктивното им операционализиране в системен набор от практически сфери, задачи и дейности, с чиято помощ специалистите в екипите за подкрепа биха могли да реализират своята мисия.

Накратко, за да могат специалистите от интердисциплинарните екипи за подкрепа да са максимално улеснени в своите усилия да окажат ефективна обща подкрепа на децата и учениците, то те се нуждаят от задоволителни отговори на поне два въпроса, а именно:

  1. Кои са основните категории (измерения) обща подкрепа, които в своето единство да позволяват постигането на търсената „подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията“?
  2. Какви основни сфери и дейности изграждат съдържанието на всяка категория обща подкрепа?

Предложеният тук „диамантен“ модел на общата подкрепа се основава на разбирането, че за успешното индивидуално и социално развитие на всеки и всички в образователен контекст е нужен системен подход, който да обхване и обвърже устойчиво необходимите условия, среди и сфери на развитие.

 

 „Диамантен модел“

 

1. УСЛОВИЯ, гарантиращи физическата сигурност и защита на човешкия живот и здраве

Категории обща подкрепа

(и ангажираните с тях специалисти)

Примерни сфери на дейности

Гарантиране на сигурността

(управленски кадри, охранителни органи и системи)

 

Системи за защита на физическото и психическо здраве – общи правила, процедури, контрол, информиране.

Мерки за превенция на физическото и психическо здраве – охранителни системи, органи, тематични обучения, инструктаж и др.

Мерки за справяне с критични и извънредни ситуации, които са заплаха за живота и здравето – процедури за действие в кризисни и извънредни ситуации; формиране на компетентности за действие в критични и извънредни ситуации.

Промоция на здравето

(социални медици, парамедици и ДКЦ специалисти )

Профилактика - мед. прегледи, ваксинации, консултации.

Здравно образование и информираност на децата и учениците - тематични лекции, семинари, теренни дейности

Подкрепа / квалификация на учителите по въпросите на промоцията на здравето - периодично актуализиране и ресурсно осигуряване.

 

 

2. СРЕДА, осигуряваща благоприятен психологически и социален климат и комфорт за всеки и всички

Психологическа среда

(психолози и терапевти за деца и възрастни)

Подкрепа на идентичността  – мерки за изграждане и поддържане на адекватна самооценка и самоуважение;

Подкрепа на принадлежността –  мерки за повишаване на психологически комфорт в общността и групата за всички;

Подкрепа на компетентността – мерки за идентифициране и подкрепа на мотивацията за развитие на индивидуалните заложби, интереси, дарби и възможности;

Подкрепа за справяне с емоционални и поведенчески затруднения и отклонения - терапевтични практики, работа по случай и др.

Социална среда

(социални работници)

Социална закрила и защита – за деца, ученици, учители, родители, служители

Социално подпомагане – стипендии, помощи, награди и др., осигуряване на материални условия за учене и развитие (общежитие, учебници, и пр.)

Социална интеграция – социална работа с индивиди, семейства и общности.

 

 

3. СФЕРИ НА РАЗВИТИЕ, адресирани чрез обща педагогическа и социалнопедагогическа подкрепа на успешното учене, социалното справяне и личностно развитие на всеки и всички

Допълнително обучение

за компенсиране на учебни затруднения и образователни дефицити

(учители, парапрофесионални педагози)

Допълнително обучение  по учебни предмети;

Допълнително (индивидуално и групово) консултиране по учебни предмети;

Взаимно (междупоколенческо и вътрепоколенческо) учене и подкрепа

 Заниманията по интереси

за развитие на способностите и на компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

(учители, библиотекари, ИКТ специалисти, парапрофесионалисти-обучители, специалисти по неформално образование)

Занимания по интереси – чрез алтернативни програми, модели,  среди и участници;

Библиотечно-информационно обслужване, технологична и ресурсна подкрепа на ученето и развитието на всички деца и ученици;

Публични събития и инициативи за стимулиране и популяризиране на развитието на таланти и интереси;

Взаимна подкрепа и екипна методическа и практическа работа между учителите и другите педагогически специалисти;

Социално-педагогическа подкрепа за формиране на социални компетентности и превенция на социални рискове и девиации

(педагогически съветници, социални педагози, специалисти по неформално образование, параформални треньори, ментори и др.)

Социално-гражданска  подкрепа, образование и интеграция на всички деца, ученици и възрастни: гражданско, екологично, интеркултурно и духовно-нравствено формиране.

Социално-адаптивна подкрепа и интеграция: превантивна и приобщаваща работа с деца и ученици, изложени на  емоционални, поведенчески и интеграционни рискове; превенция на насилието и проблемното поведение.

Кариерно ориентиране и консултиране

(образователни и кариерни консултанти)

Информационни дейности и канали – събития, медии, мрежи,  и др. за кариерни възможности и подкрепи;

Кариерно ориентиране – дейности, контакти и събития за запознаване в спецификата на професиите и проф. направления, както и за специфичните за тях изисквания, перспективи и рискове.

Кариерно консултиране – индивидуална подкрепа при самооценка и оценка на професионалните перспективи, а така също на образователните изисквания свързани с тях.

 

В заключение заслужава да се подчертае специално, че освен координираните усилия на членовете на интердисциплинарните екипи за подкрепа е нужно и решаващо интегрирането на капацитета и усилията на всички базисни институции от образователната ни система: детски градини, училища и новосъздадените центрове за подкрепа на личностното развитие. Измеренията и моделите за тяхното сътрудничество и работа в мрежа са достатъчно сложна и важна тема, която заслужава отделен и специален анализ.

 

Автор: проф. д-р Силвия Николаева, СУ "Св. Климет Охридски", Факултет по педагогика

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин