Учебно-методически материали - проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие"

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
14/02/2017 - 12:00

Материалите са публикувани на сайта на проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", реализиран от МОН и финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин