Полезно: Когато детето среща трудности с писането

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
28/11/2014 - 15:00

Какво си мисли родителят:

"Научихме всички букви, започна да ги свързва в срички и думи. Сега проблемът е писането. Когато пише изречения не отбелязва главна буква и не поставя точка. А думите в изречението ги записва слято. Така получаваме много думи написани като една. Какво да направя? Как да помогна на детето си?"

 

Какво казва специалистът:

"Често при децата могат да се наблюдават затруднения:

- при изписването на отделните елементи на буквите;

- свързването на звук със съответна буква;

- неточно подреждане в последователност на буквите в думата;

- пропуски, замени на букви;

- неспазване на пунктуацията;

- проблеми с разбирането и прилагането на граматичните правила и др.

Трудното овладяване на граматичните правила проличава много ясно, когато се наложи детето самостоятелно да се представи писмено. За неотбелязването на началото и края на изречението можем да търсим по-ранен проблем при детето, свързан със затрудненото разграничаване на близко звучащи звукове, със слуховата преработка.

Една от причините е невъзможността детето да проследи смисловата страна на изречението и да прецени къде започва и къде свършва дадена мисъл. Това дава отражение и върху способността за различаване на отделните думи като езикови единици, носещи смисъл.

Често децата изписват служебни думи и предлози слято, а представки, наставки, окончания се изписват разделно. Проблеми с разпознаването и възпроизвеждането на близко звучащи звукове, съчетани с проблеми в пространственото последователно представяне на звуковете в думата и линеарната подредба на буквите в думата, водят до грешки от типа на замени, липси или размествания. Тези типове грешки могат да се проявят при писане на ниво буква, сричка, дума и дори на ниво изречение и свързан текст.

Ако детето пише слято думите в изречението е препоръчително да се върне/започне с изработване на структурата/модел на изречение. Добре е да се приложи мултисензорен подход: включване на движение, цветово разнообразие, боравене с реални предмети преди да се премине към писането на изречението. Използвайте пръчици, точки и други реални материали за маркиране на изречението."

Ако грешките са твърде упорити необходимо е родителят да се обърне към специалист.

 

Предложения и идеи за разделно писане на думите в изречението:

 

Игра 1: С тази игра се постига:

  • Активизира двигателната, зрителната памет, което подпомага по-бързото осъзнаване на подредбата на думите в изречението.
  • Осъзнаване на смисъла на думите;
  • Осъзнаване разделното писане на предлозите;
  • Осъзнаване правилно изписване на представки, наставки, окончания;

 

Материали, които са ви необходими:

  1. Пръчици, лентички или други материали, с които детето може да борави
  2. Камъчета или нещо друго за точки
  3. Листове или тетрадки

Описание:

 

Етап първи: Кажете едно изречение (например: „Бабата плете.” – две пръчици). Покажете на детето как редите пръчици за всяка дума (не: „Баба та плете.”) и как маркирате главна буква и точка. Продължете като разширявате изречението, като не разваляте първия модел: „Бабата плете шал”. Накарайте детето да преброи думите. За всяка дума да поставя по една пръчица на разстояние от предната и да отбелязва начало и край на изречението.

След като нареди пръчиците в изречението го накарайте да ги преброи и да сравнява дължината на изреченията. Обърнете внимание на разположението им. Наблегнете на разстоянието между пръчиците. Продължавайте да разширявате изречението: „Бабата плете червен шал”. и т.н.

„Бабата плете”.                     

„Бабата плете шал”.

„Бабата плете червен шал”.

Направете състезание кой по-бързо и вярно ще подреди думите с пръчици. След като се овладее това упражнение минете на „второ ниво”.

 

Етап втори: Вместо да реди с пръчици накарайте детето да маркира думите в тетрадка с линии.

 

 

Направете състезание кой по-бързо и вярно ще подреди думите с черти. След като се овладее това упражнение минете на „трето ниво”. Обърнете внимание на дължината на начертаните линии. Коментирайте защо едната линия е по-дълга/по-къса от другата.

 

Етап трети: На този етап следва детето да е създало зрителен модел за изречението, разделното писане на думите и тяхната последователност и може да направите пренос на наученото в тетрадката. Ако сгреши, накарайте детето да направи модела на изречението отново от пръчици и да го поглежда докато пише в тетрадката.

 

Друг вариант на играта: дайте плик с напечатани думи и препинателни знаци (точки, удивителни, въпросителни знаци). Детето вади думичките, прочита ги и реди с тях изречение. Като подсказка в началото би могло да се дават началните думи на изречението с главни букви. След като подреди вярно изреченията може да ги залепи в тетрадката или да ги напише. Така може да съставяте кратък текст, в който изреченията да следват своята последователност.

И при двете игри може да се визуализират думите с влакче, което има вагони, подредени едно след друго. Би могло да се предложи на детето накрая да нарисува смисълът, който носи изречението.

 

 

Светла Бенина, логопед в Център за приобщаващо образование

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин