Детето - активен участник в уличното движение

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/06/2016 - 15:15

 

Детето е активен участник в уличното движение като пешеходец, велосипедист и пътник в транспортните средства. От 2003г. е факт Учебна програма по безопасност на движението по пътищата в детската градина, според която обучението по БДП е неделима част от учебно-възпитателния процес. Обучението по БДП е социално учене базирано на натрупването на личен опит чрез подражание, упражнения и тренировки, като превес имат практическите умения. Реализирането на образователните цели, заложени в програмата се базира на богата нагледно-практическа основа. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера в този период на детското развитие, са добра основа за поставяне фундамента на обучението по безопасност на движението.То трябва да се провежда чрез нови подходи при поднасяне на образователното съдържание. Целта ни е чрез използване на интерактивни играчки и мултимедийни продукти да подпомогнем децата да осъзнаят себе си като активни участници в движението по пътищата, да откриват опасностите, които крие улицата и да усвоят модели на безопасно поведение. Поднесената чрез мултимедийни продукти информация стимулира положителната мотивация за усвояване на знания и повишава интереса на децата за превенция на рискове от ПТП.  Възможностите на новите технологии  развиват информационната култура и  обогатяват когнитивния потенциал на децата от най-ранна възраст.

 

Глобална тема: ,,Уча се да се движа сам безопасно“

Тема : ,,Сам на улицата“

ОН: Социален свят

Ядро: Здравословна и социална среда

Връзка с други направления: Български език и литература, Математика, Физическа култура, Музика

Цели:

  • Затвърдяване знанията на децата за безопасно поведение на улицата.
  • Трениране на уменията да вземат решение като участници в движението.

 

Задачи:   

1.Да откриват пътни знаци и да опишат как те регулират движението.

2.Децата да наблюдават, коментират и анализират пътна ситуация, като откриват грешки и пропуски при поведението на участниците в движението.

3. Развиване на вниманието, мисленето и проява на съобразителност.

 

Материали за учителката:  

мултимедийна игра,,Бибитко“, интерактивна играчка Bee Bot, пътни знаци, светофар

 

Материали за децата:

2 тротинетки, дет. автомобили, дет. колички, полицейска палка, елек с надпис ,,полиция“, свирка, костюми на Пипи Дългото Чорапче

 

                                                    ХОД НА СИТУАЦИЯТА

Децата са в коридора и влизат с песен в занималнята, която е оформена като една улица с кръстовище и там спокойно се разхожда Пипи.

У.-Коя си ти ?

П.- Аз съм Пипилота Виктуалия Трансперанта Ментолка Ефраимова Дългото Чорапче.

У.-И къде така си се запътила Пипилота Виктуалия Трансперанта Ментолка Ефраимова Дългото Чорапче?

П.- Отивам на пътешествие, за да посетя моя татко Дългия Чорап.

У.- И с какво ще пътуваш?

П.- Първо ще се разходя в града, после ще пътувам с автобус, влак, самолет и кораб.

У.- След като ще минаваш през града, ще те попитам ти познаваш ли правилата за движение по пътищата?

П.- Какви правила, на мен не ми трябват никакви правила!

У.-Деца, как мислите, трябва ли Пипи да познава правилата за улично движение? Предлагам да не и позволяваме да тръгне през града преди да ги е научила.

У.-  На улицата ,на която ща попадне Пипи дебнат много опасности.За да сме сигурни, че тя   ще се справи с придвижването в града, съм намислила една игра, която се нарича ,,На улицата-минута е много“ Ще се разделим на три отбора- пешеходци, автомобилисти, велосипедисти. Всеки участник ще отговаря на въпрос от своята област, но е нужно да отговори бързо и вярно. На случаен принцип си изтеглят емблема, която ги поставя в определен отбор. Теглят въпрос, учителката чете  и дете отговаря.  Поставя се жетон за верен отговор. Заедно броят и определят победител.

У. Във  втората  игра в която съм подготвила, след като отгатнете гатанка, ще си припомним кой ни помага , за да се движим безопасно по улицата ?

Край извилия се път, на един крак си стоят

 и си имат важни грижи, всеки правилно по пътя да се движи.

Те са важни юнаци, имат триъгълни или кръгли калпаци.

Вярвам познахте тези юнаци! Наричаме ги (пътни знаци)!

За да се справим с тази задача  ще ни помогне нашата пчеличка Медина.В играта ще участва по един участник от отбор. Първият посочва посоката и стъпките, които трябва да премине интерактивната играчка, вторият я придвижва, а третият разказва всичко, което знае за знака.

Игра ,,Покажи, Медина заведи и за знака разкажи!“ – разпознаване на пътни знаци.

Децата придвижват по лабиринт интерактивната играчка. Откриват знак и го назовават и разказват всичко, което знаят за него.

А сега ще изиграем играта "Правилно и грешно"- мултимедийна презентация от ситуации при която коментират пътна ситуация и обосновават отговора си.

А сега ви предлагам да се разходим по нашата улица , като влезем в ролята на пешеходци, велосипедисти, автомобилисти, а нашите гости ще проверят дали спазваме правилата.

Според  емблемата на отбора децата влизат в ролята на пешеходци, велосипедисти или шофьори.

У.- Пипи, научи правилата за движение, които ще и помогнат безопасно да отиде на гости на своя татко- капитан Дългия Чорап. Аз ви предлагам да изпратим нашата гостенки с песента ,,Трите правила“,  с която още веднъж ще напомним кое е най-важното което трябва да знаем когато сме на улицата.

 

 


Литературa:

1.Образователен софтуерен продукт за деца от 4 до 8 годишна възраст ,,Бибитко“ ДЗЗД Обучение

2.Шоселова, М. и Дългачева, М. Първите седем ,,На червено спри“ С.2012г.

 

Цветалина Василева - главен учител в ОДЗ,,Слънце",  гр. Ловеч

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин