Приобщаване на учениците чрез интегриране на изкуствата в учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и ЧП в 4 клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Белене

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
06/06/2016 - 16:00

Приобщаване на учениците чрез интегриране на изкуствата в учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и ЧП в 4 клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Белене, обл. Плевен – споделяне на практика

I. Представяне на училището:

В ОУ „Васил Левски“, град Белене се обучават 151 ученици, разпределени в 8 паралелки от І до VІІІ клас. От началото на учебната 2012/13 година в  училището се записаха всичките 47 ученици от закритото  ОУ "Проф. Шишманов", с. Деков, а учителският колектив се увеличи с 6 възпитатели /бивши учители от закритото училище/. Сега тук се обучават деца от 5 населени места на територията на общината, произхождащи от различна етническа, социална и религиозна среда.  Промяната доведе до засилване на имуществените различия,  езиковите, поведенчески и битови практики. Процесът на приобщаване  на част от „новите“ ученици се оказа бавен, връзката със семействата им трудна, а обучението недостатъчно ефективно. В педагогическата колегия възникнаха  различия при подходите и критериите, които използват  „новите“ и „старите“ учители. Преодоляването на тези трудности създаде напрежение сред учители, ученици и родители. Въпреки положените усилия от страна на ръководство и училищно настоятелство част от проблемите останаха нерешени. В определени класове, където съставът е най-пъстър, учениците  са по-малко мотивирани, резултатите им са по-ниски, броят на отсъствията е по-висок. „Новите“ ученици се чувстват изолирани, определят училището като безинтересно, а родителите им не са убедени, че доброто образование е предпоставка за бъдеща реализация.

За справяне с проблема ръководството на училището реши да потърси иновативен подход, като се облегне на чуждия опит /Участие в програма „Академия за училищни лидери”. Седем учители и възпитатели се включиха на доброволен принцип в създаването на Учебна професионална общност, която в продължение на три месеца разработи програмен модул за приобщаване на учениците чрез интегриране на изкуствата /слово, музика, рисунка, танц, театър/ в учебното съдържание по БЕЛ, АЕ и ЧП за 4 клас.

Целта на програмния модул е изграждане на нова училищна култура, насочена към приобщаване на всички ученици, подобряване на резултатите им и постигане на училищната визия:

„Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност от ученици, учители и родители за предизвикателствата на XXI век”.

 

II. Представяне на дейността:

Програмният модул се реализира в продължение на три седмици през месец март 2016 г. с учениците от 4 клас. Това е малък клас  с разнороден състав /българи, турци и роми/, с чести промени в състава на учениците за последните 2 години /записвания и отписвания/ и с наличието на напрежение сред родителите по отношение на „новите“ ученици. Класът е от 17 ученици, от които 3 със СОП /едно дете е с аутизъм/.

В процеса на реализирането на модула към професионалната учебна общност се присъединиха още двама педагози от училището.

Прилагаме теоретична разработка на програмния модул, протокол на изследователя, описание на задачата и презентация със снимков материал.

 

III. Нашият план за действие:

 1. Създаване на професионална учебна общност в училището и провеждане на обучение за използване на различни видове протоколи;
 2. Дискусии за определяне фокуса в съответствие с визията на училището и действията за първата година;
 3. Преглед на данни / ученически работи, образци от работата на учителите, посещения на учебни часове, наблюдения на учениците, разговори с родителите/, избор на подходящи теми от учебното съдържание и обвързването им с любими за учениците дейности.  Консултиране  с експерт от РИО  относно достигането на стандартите за съответния клас;
 4. Проучване на иновации и чужд опит при интегриране на изкуствата в обучението, разработване на урочни единици с методическа подкрепа, представяне на разработените уроци пред експерт от РИО за обсъждане с цел обратна връзка;
 5. Запознаване на родителите на учениците от 4 клас с предстоящите дейности, получаване на одобрение, планиране на включването им  в част от дейностите;
 6. Осигуряване на подкрепяща среда от цялата училищна общност чрез разяснителни срещи с училищни настоятели, външни специалисти и представители на общинската администрация;
 7. Реализиране на модула в 4 клас, мониторинг на напредъка по време на осъществяване на дейностите и след приключването им чрез наблюдения на учениците от вътрешни и външни наблюдатели, разбори в клас, оценяване на ситуации и срещи-разговори с родителите с цел обратна връзка и корекции при нужда;
 8. Организиране и провеждане на годишно тържество в 4 клас за представяне на резултатите в присъствието на родители, други ученици, учители и възпитатели, членове на училищното настоятелство, експерт от РИО, представители на общината, гости;
 9. Предоставяне на информация и снимки на местните медии, сайта на училището, Фейсбук и други електрони медии;
 10. Задълбочен анализ на резултатите и споделяне на придобития опит с цялата педагогическа колегия чрез презентация, която ще бъде предоставена на училищния сайт, за да може при желание опитът да се ползва и от други училища. Вземане на  решение от педагогическата колегия за следващите стъпки през новата учебна година;

 

IV. Нашите резултати:

 • В учителската стая  педагозите коментират, споделят, обсъждат. Създадена е атмосфера на доверие, професионално сътрудничество и взаимопомощ. Има  действаща професионално учебна общност, която непрекъснато се разширява чрез включването на нови колеги. Резултатите от реализирането на програмния модул са анализирани и представени пред всички колеги. Обмисля се разширяване на модула и приложението му през следващата учебна година, адаптиран спрямо спецификата на класа.
 • В класната стая на 4 клас цари атмосфера на толерантност, добронамереност и сътрудничество. В края на годината учениците са повишили резултатите си, няма ученици, които не покриват стандартите за 4 клас. Безпричинните отсъствия са намалели, всички ученици се чувстват комфортно в клас. Класната стая е приветлива и позитивна, изпълнена с енергия. Учителите на 4 клас са видимо удовлетворени.
 • В коридора на 1 етаж са изложени табла, постери, рисунки от творческите задания на 4 клас. Останалите ученици проявяват видим интерес към изложбите, интересуват се от нововъведенията и изразяват желание да участват през следващата година.
 • Родителите на четвъртокласниците са увеличили посещенията си в училище, участвали са в част от дейностите, изразяват задоволство от постиженията на децата си.
 • Сред обществеността в града се забелязва интерес към нововъведенията в училище. На сайта на училището и във Фейсбук се публикуват информация и снимки от изявите на учениците. Родители и граждани изказват мнения  и дават обратна връзка.

 

Какво научиха и усъвършенстваха учителите:

 • Да събират и анализират широк диапазон от данни /данни за работата на учениците, данни от наблюдения и разбори в клас, образци от работата на учителите/;
 • Да използват различни протоколи на работа с цел вземане насъвместни решения;
 • Да работят и учат заедно в пълно сътрудничество и доверие, да се подпомагат и подкрепят взаимно;
 • Да владеят и прилагат различни интерактивни методи;
 • Да оценяват ефективността на практиките си и съответствието им с интересите на учениците;
 • Да умеят да подлагат на съмнение собствената си работа и работата на колегите си;
 • Да владеят практиката на самонаблюдение и самооценка;
 • Да осъществяват адекватна връзка с родителите на учениците;
 • Да вдъхновяват и увличат след себе си и останалите учители заприлагане на нововъведени

 

Какво постигнаха учениците:

 • Всички ученици от класа  умеят да работят на екипен принцип в малки и големи групи при спазване правилата на работа, умеят да планират действията си съвместно и да си сътрудничат.
 • Всеки е по-толерантен към останалите и  приема различията като богатство,  отворен и възприемчив е към други гледни точки.
 • Всички ученици умеят да се изразяват с различни изразни средства /слово, рисунка, музика, танц/ адекватно за възрастта и способностите си.
 • Всеки може да представя работата си пред публика, без да се притеснява, умее да оценява постиженията си и да се гордее с тях. Всички са загрижени за собствените си резултати и резултатите на останалите ученици, включително и на децата със СОП.
 • Конкуренцията и борбата за лидерство бяха сведени до минимум в полза на екипната работа.
 • Всички ученици от 4 клас в края на учебната година  са повишили учебните си резултати, няма ученици, които не покриват образователните стандарти за класа.

 

Какво разбрахме всички ние /учители, родители, общност/:

Учениците могат да бъдат заедно въпреки различията, могат да бъдат успешни, могат да се учат взаимно на това, в което по-добър е другия.

 

АЗ ОПОЗНАВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА ЧРЕЗ ИЗКУСТВО. Примерен програмен модул за интегриране на изкуствата в учебното съдържание по БЕЛ, Човекът и природата и Английски език в 4 клас.

Работен лист - "Стани природозащитник"

Работен лист - "Стани природоизследовател"

 

Изготвили: ПУО към ОУ „Васил Левски” – Белене

 1. Росица Крекманова
 2. Стефка Свиленска
 3. Елза Гюзелева
 4. Симона Ковачева
 5. Нина Гологанова
 6. Елка Дулева-Кунова
 7. Румяна Богданова
 8. Даниела Паскова
 9. Елка Данева

 

                  

Екип на ОУ „Васил Левски” – Белене, обл. Плевен

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин