Едно училище в Селановци – за всички!

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/07/2017 - 15:15

ОУ „Н.Й.Вапцаров”, с. Селановци  вече има своята 59 годишна история. Днес в него се обучават 181 ученици в 8 паралелки от първи до осми клас. Има 2 полуинтернатни групи. В педагогическия екип работят 18 професионалисти, за които учителската професия е мисия, сред които психолог, логопед и трима ресурсни учители. Учениците постигат  успехи в урочната, извънкласната, извънучилищната дейност, състезанията, олимпиадите на общинско, областно и национално ниво. Училището работи по проекти, финансирани от национални и Европейски програми. То е едно от 84-те пилотни училища в страната по проект „Включващо обучение” по ОПРЧР за работа с ученици със СОП и продължава в тази област по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР. Възпитаниците му имат възможност, по свой избор, да се включат в извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното им време и създавайки им правилна професионална насоченост. По проект „Твоят час” в училището са организирани 15 групи. Училищният екип работи в партньорство с Училищното настоятелство, с екипа на ДГ „Мир”, ОДК Оряхово, Кметство Селановци, община Оряхово, неправителствени организации. Училището е едно от 33 – те училища, работещи по проект „Училището като център в общността” към НМД. ... Така изглежда нашата кратка визитка – статистически „суховата”, но вярна.

Но, ако прекрачите прага на училището, вие ще усетите атмосфера, която напомня уюта и топлината на родния дом. И това не е само клише. Защото училището всеки ден отваря вратите за децата, внуците и правнуците на своите бивши ученици. Част от учителите са същите – познати със своите изисквания, особености и възможности. И все пак са различни, защото се опитват да вървят, без да изостават от промените на времето. А на важни, ключови позиции в селото и общината работят също бивши ученици на училището – секретар и служители в читалището, кметът на селото, кметът на общината, ръководители на промишлени предприятия и земеделски кооперации. Не случайно на вратата на училището стои надпис „Моето училище…”.

Натрупаният през годините опит за работа с различни партньори показва, че дейността е успешна само, ако целите на училището са ясно формулирани. „Партньорство по принцип” е обречена кауза. Училището трябва да има ясна визия за възможните партньори и общите цели.

Естествено сред тях най-активни са родителите. Те участват в живота на училището като съорганизатори и участници в различни дейности. Сред тях са членовете на Училищното настоятелство и Обществения съвет. Това не са само формално създадени, изисквани от законите структури, а работещи в полза на училището и децата групи на активни и инициативни родители и общественици. В тяхно лице училището намира съмишленици при подготовка на проекти, при разработване Стратегията за развитие на учебното заведение, при избора на учебници, при пробното атестиране на учителите и директора. Заедно преживяхме разочарованието училището да не бъде подкрепено в инициативата си да се превърне в „обединено” за следващата учебна година, но именно благодарение на активността на родителите тази задача предстои да бъде решена през предстоящия период. Училищното настоятелство работи с ясно формулирана мисия – „За мечтите на децата ни – простор. За реализацията им – помощ!”.

Много и разнообразни са дейностите, в които родителите се включват по своя инициатива или подкрепят такива, инициирани от училището:  в културни и спортни събития – празници, фестивали, състезания, училищни и класови тържества, конкурси; в акции за събиране и предоставяне на помощи; в доброволчески акции за подпомагане на социално слаби семейства; в подготовка на костюми за изяви на децата, в организиране на пътувания с учебна цел или за участие в конкурси и фестивали; в подобряване на материалната база – закупуване на щори, работни шкафове и материали; включване в инициативи като преки участници – рецитатори, певци, спортисти; при изпълнение на дейности по проекти; в подпомагане на дежурните учители за контрол на дисциплината на класните стаи и коридорите и др.

Училището получи изключително добра подкрепа в реализирането два пъти годишно на инициативи за включване на бащите в цялостния процес на възпитание и образование на децата. Организираха се спортни игри и състезания с активното участие на бащите. Желаещи бащи участваха в учебни часове и като преподаватели. Също подкрепиха децата в провеждане на Деня на розовата фланелка.

Краткият обем на настоящата разработка не позволява подробно да се опише всяка добра практика, но всички те имат своята логика на възникване на идеята, търсене, създаване, реализиране на партньорство и устойчивото му развитие във времето.

Специално внимание заслужава създаденото трайно отношение на доверие  у родителите към училищния Екип за личностно развитие. В училището не съществува често срещаната на други места бариера за признаване и идентифициране  на дефицитите на учениците със СОП. Това дава възможност 40 ученици с различни потребности да не са застрашени от отпадане от училище, поради несправяне с учебния материал и смело да мечтаят за своята бъдеща реализация. В този процес родителите са най-надеждният и добър партньор.

Много са и инициативите с активното участие на общността като цяло. Оценката за дейността на училището се изразява в признаване на постиженията, отчитане на трудностите и реално помощ за преодоляването им. Сред различните инициативи и дейности особено показателно място заема подкрепата при организиране и провеждане за четвърта година на Националния конкурс и среща на малки философи „Малкият принц”. В неговата подготовка се мобилизират силите на дарители на финансови средства за подсигуряване на купи и награди, на местните жители, които предоставят къщите си за преспиване и посрещат гостите – участници в конкурса и техните родители и учители, на институциите – за организационно и логистично съдействие.

Трайната връзка на училището с общността не остава незабелязана от посетители и гости на селото и училището. Особено ясно изразено е единството при планирането и впечатляващо провеждани съвместни инициативи, организирани от Кметство, Читалище „Самообразование 1894”, Детска градина, спортни клубове по борба, канадска борба, футбол и Училището. Такова събитие с широко национално и международно участие е Международният фолклорен фестивал „Кукурузени усмивки”, който се провежда в рамките на традиционния селановски събор през месец октомври под надслов „Селановци – това сме ние!”

Остана място само за покана: Заповядайте при нас! Готови сме да разкажем, покажем и споделим натрупан положителен опит!

ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци, Петя Русинова - директор

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин