„Проектът“ като приобщаваща практика в Гимназията по туризъм

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/07/2017 - 12:45

В съвременния свят на проблематизирани морални ценности и засилваща се агресия от изключително значение е да се потърсят такива методи и форми на обучение, които ще създадат развиваща и подкрепяща образователна среда, в която да се разгърне творческия потенциал на всеки ученик, да се придобият общи хуманитарни ценности, формиращи обществено отговорна личност.

Затова екип от преподаватели по английски език и практическо обучение-хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг реши да приложи  иновативен метод за организация на интегрирано интердисциплинарно обучение – осъществяване на комплексен проект по сервиране и барманство и чужд език по професията – английски език. Проектът бе наречен Serving Wine.

Важно преимущество на метода на проектите в сравнение с традиционното обучение е, че “ученето чрез действие” не се свежда до получаване, натрупване и преработване на информация, а активен процес, при който личността конструира индивидуален познавателен образ на действителността и същевременно екипната работа предполага изграждане на качества като комуникативност, отговорност, организираност, уважение към чуждото мнение.

Включването на участници от различни етнически и социални групи създава условия за развитие на социална принадлежност, за повишаване на етническата толерантност и мултикултурната интеграция.

В планирането на ученическите дейности учителят съобразява както равнището на цялостния процес на обучение, в хода на който трябва да преподаде определени знания и да формира определени умения, и равнището на конкретните проекти, които учениците извършват самостоятелно, мотивирано и с помощ от преподавателя. Ролята на учителя е със съзнателно маргинализирани функции, реализирани чрез общото планиране, общите дейности и оценяването.

Процесът на работа по проекта включваше формиране на групи – нехомогенни екипи с вариативност на ученическите компетентности и статус (способности, пол, етически произход), избор на теми за отделните групи и обсъждането им (обединява алтернативните гледни точки и укрепва сплотеността  на групата), избор на комуникационни канали (електронна поща, форма, планиране  на стратегията за комуникация, честота на информационния обмен, крайни срокове за проверка на  докладите по подтемите), обсъждане и представяне на работата по подтемите в  групата (учениците са насърчавани за взаимопомощ като залог за успех), представяне на заключителния доклад или компютърна презентация на групата пред  класа, обсъждане и оценяване.

По отношение на бинарния проект Serving Wine , реализиран от 12 а клас на ПГТР – гр. Враца, бяха формирани пет групи:

  • първа група – проучи Types of Wine
  • втора група -  Types of Wine Glasses
  • трета група  -  How Wine is Served at a Restaurant / Тhe steps that most restaurants follow when you order a bottle of wine
  • четвърта група  - Wine and food matching

Учителят предварително фиксира параметрите на дискусията и определя правилата за нейното протичане. Тя е добър начин за развиване на комуникативните и езикови умения на учениците, защото им дава възможност да презентират личната си гледна точка.

Оценяването наложи следната процедура:

Групите оценяват индивидуалните доклади относно подтемите. Класът оценява доклада на групата. Учителят оценява докладите и  проектите на групата.

Критерият за оценка се основаваше върху цялостен преглед на резултатите от работата на групата и отчиташе приносът на всеки ученик за работата на групата.          

Предложеният образователен модел е приложен при обучението на ученици от 12а клас на ПГТР – гр. Враца и основните резултати са оптимистични – усвояването на знания и тяхното приложение е ефективно, по – бързо и по – лесно, рязко е повишен интересът към учебния процес, придобиват се широк спектър от морални качества, придобива се увереност в собствените си сили, реализират се собствени стратегии за успех и мотивация за учене.

Маргарита Григорова - старши учител по практическо обучение – хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, ПГТР, гр. Враца

Татяна  Донева - главен учител по БЕЛ и чужд език по професията – английски език, ПГТР, гр. Враца

              

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин