„Часът на Земята” в класната стая

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
07/08/2017 - 16:45

Класната стая е мястото, в което човек пораства. Учителите и учениците взаимно си преподавамe уроци по приобщаване.

За да бъде мотивиран един ученик и ние учителите адекватно да отговаряме на неговите потребности, от голямо значение е в практиката си да използваме ефективни и иновативни подходи, за да бъде възприет учебният материал по-лесно и интересно. Уроците си ги подготвяме в стил, достъпен и разбираем за младите хора и едновременно с това им даваме възможност пълноправно да участват в учебния процес.

Бихме искали да ви споделим един различен час в нашата гимназия – „Часът на земята”.

Най-популярният празник на природата в света бе отбелязан в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии- гр. Ямбол, под надслов "Загаси светлините, отвори очи за планетата!".

Ученици подготвиха презентация за „Часът на Земята” и отзвука, който предизвиква по света.

Изложението провокира интереса на присъстващите, като възникнаха въпроси и предложения за други инициативи, свързани с темата за опазването на околната среда. Учениците споделиха, че могат да се направят и кампании с тази цел, които да имат широк обществен отзвук. Последва дискусия, в която се обсъдиха различни възможности за включване на учениците в природозащитни мероприятия, организирани на местно ниво.

В следствие на прираста на населението и увеличаването на нуждите на хората, потреблението на електроенергия все повече нараства. Това е свързано с изразходване на природни ресурси и замърсяване на околната среда. За да бъдат съпричастни към този глобален екологичен проблем, ученици и преподаватели символично запалихме свещи, призовавайки да се загасят светлините на 25.03.2017 год. от 20:30 до 21:30 ч.

Един час без електричество – по-чиста околна среда.

Действията ни днес ще определят нашето бъдеще. Нека положим усилия сега, за да може в утрешния ден хората да живеят в хармония с природата.

Чрез приобщаващите практики, учениците получават една различна гледна точка, иновативен и реален източник на информация. Оставя се необходимото пространство за дискусия, като всеки от присъстващите може да добави мнение, да изрази позиция, да предложи идея по темата.

Училищно ръководство, ученици и учители работим в екип, създаваме заедно нови методи и начини, чрез които да се провокира интереса и вниманието на подрастващите към дадена тема с обществено значение.

Тази практика може да се превърне в бъдещето в един успешен модел на обучение и да издигне образованието до ново ниво.

Педагогически екип на Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин