Зимна математика - комбинирано занятие на ресурсен учител и логопед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/01/2018 - 14:30

На 14.12.2017г. проведохме комбинирано занятие на ресурсен учител Даниела Алексиева и логопед Мариана Кирилова към РЦПППО-Монтана с ученици със специални образователни потребности от първи клас в ОУ "Константин Фотинов", гр. Лом. Използвахме Метода на Монтесори в процеса на работа, защото смятаме, че с тази богата нагледност ще задържим интереса на децата към изучаване на математиката. Смятаме, че е много полезно за децата съвместната работа между ресурсен учител и логопед и затова споделяме тази добра практика с Вас.

 

Комбинирано занятие на ресурсен учител и логопед

 

Тема: Числата до 10 - количествено съотнасяне, сравняване и математически действия с тях.

Цели и задачи:

 • въвеждане на учениците в света на числата и подготовка за възприемане на числови закономерности;
 • да се получи представа за числова редица и броене в прав и обратен ред до 10;
 • да се получи представа за количествено съотнасяне на числата до 10 и знаците за обозначаване на тези количества;
 • да се изградят умения за сравняване на числата до 10;
 • да се получи представа за математическите операции –събиране и изваждане до 10;
 • да се получи представа за характерните особености на сезон-зима и предстоящите Коледни и Новогодишни празници;
 • да се развият умения за самостоятелна работа и работа в малка група.  

Методи и средства: Основен е Методът на Монтесори, който визира богата нагледност за развитие на сензорната зона. Освен него са застъпени беседа, работа в малка група, манипулативни дейности - изрязване и лепене за развитие на моториката.

Участници: ученици от I клас, които са на ниво начални знания по математика.

Междупредметни връзки: математика, околен свят, технологии и предприемачество.

Компетентности, като очаквани резултати от обучението:

 • познава количествената характеристика на числата до 10;
 • разбира принципа за изграждане на редицата на естествените числа до 10;
 • определя мястото на числата до 10 в редицата на естествените числа;
 • брои в прав и обратен ред и поредно;
 • използва математически представи за сравняване на количества;
 • извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 10.

Ход на урока: Кратко въвеждане в темата и работата за часа.

Представяне на 5 работни листа, богато онагледени и създадени по Метода на Монтесори за постигане на очакваните резултати от комбинираното занятие.

Лист 1: Подреждане на числата до 10 в числова редица.

 

Лист 2: Количествено съотнасяне на числата до 10.

 

Лист 3: Сравняване на числата до 10 – по-голямо, по-малко и равно.

 

Лист 4: Математическа операция събиране.

 

Лист 5: Математическа операция изваждане.

 

В края на занятието - практическа задача, свързана с развитие на сензорна и моторна зона на учениците.

Изработване на елхова гора.

 

Даниела Алексиева - ресурсен учител и Мариана Кирилова - логопед към РЦПППО-Монтана

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин