Работата в екип в часовете по извънкласно четене за повишаване и насърчаване на грамотността

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
27/07/2018 - 16:15

Практиката беше представена на Конференция Практики 2018. Презентацията на Славка Иванова, както и останалите презентации на участниците, можете да разгледате на страницата Материали от Конференция практики 2018.

 

Във връзка с „Националната стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността“ и съобразно с Учебната програма за втори клас, осъществихме с учениците от втори клас час по извънкласно четене, под надслов „Четящото влакче“. Целта ни беше да разнообразим часа, за да повишим активността, интереса към четенето и развием четивната техника. Четенето с разбиране и умението за работа в екип бяха приоритет в предварителната подготовка.

Екипната работа изгражда у децата редица качества, важни за личностното им развитие и набор от качества като: отговорност, дисциплина, съобразяване и зачитане мнението на другите, вземане на бързи решения, съсредоточеност, креативност. Това допринаса за изграждането им като личности с достатъчно социални и личностни умения, като база за изграждане и развитие на тези умения в бъдеще.

Разпределих учениците в екипи така, че във всеки екип да има участници с различни възможности. От друга страна и екипите трябва да са равностойни, за да се постигнат резултати. Пътешествието с необикновеното влакче имаше за цел да припомни и обощи различни по жанр литературни произведения. Всяко от вагончетата съответстваше на екип и съдържаше задачите за работа на екипа по едно от изучените в часовете произведения.

Материали за работа по групи :

 • текстове за четене /от читанката за втори клас/;
 • илюстрации към произведенията за подреждане на пъзел;
 • работни листи с въпроси към всеки текст;
 • кратки стихчета към общото послание на „четящите деца“;
 • надпис на дъската и влакче с вагончета, като под всяко вагонче има плик с материали за екипите.
 • изложба от илюстрации по разглежданите произведения;

Въпросите подготвям предварително на работни листи. Свързани са с жанровите особености на произведението, автора, героите, качествата им, постъпки, поуки. Въпросите могат да са с тестови характер или отворени за допълване.

Илюстрациите, които направих на пъзели, са работени в час по изобразително изкуство, като всеки избира по кое произведение да илюстрира и се подбират най-сполучливите. Останалите се подреждат в изложба. Стихчетата към посланието съм ги измислила така, че дори да има леко разместване, да се запази логиката.

Вагончетата са на цветни картони и могат да се използват многократно и по различни предмети.

     

Стихчета за подреждане на посланието:

 • Мило дете, научи се да четеш добре!
 • Много ще научиш ти и ще сбъдваш своите мечти.
 • Ако вълшебни приказки си чел, ще политнеш с коня звездочел.
 • Приятел ли пък е в беда, ще знаеш да му подадеш ръка.
 • Загадки ще откриваш трудни, ще пътуваш по места най-чудни.
 • Бъди другарче с всяка книга, че с нея всичко лесно се постига!

Мястото на учителя е в ролята на локомотива, който повежда екипите в пътешествието. Неговата задача е в началото да организира работата на екипите, като отговорниците получат пликовете с материали от вагончетата, разпределят си задачите в екипите и се зададе времето за работа. След изтичане на определеното време, работата спира. Учителят дава начало със задача към всички - да допълват изречения от приказката „ Другари“, като я чете и спира внезапно. Така привличам вниманието им. Задавам и няколко въпроса по съдържанието, за да проверя до колко е разбрано и да покажа как ще се работи в екипите. Подбират и подходяща пословица сред няколко предложени.

   

За да се актуализира самото произведение, групата го припомня на другите екипи по различен начин :

 • Първи екип – изразителен прочит на приказката „Който не работи, не трябва да яде“, следват три въпроса към втори екип  и откриване от кой момент е илюстрацията – пъзел;
 • Втори екип – чете откъс и разказва приказка от името на герой / „Имането“ – народна приказка /, задава три въпроса на трети екип, сглобява пъзел-илюстрация, за да откирят кой момент е илюстриран.
 • Трети екип – прочита приказката за двама другари, помогнали си в труден момент. / приказката „Лошата дума“ /, задава три въпроса на четвъртия екип и сглобява пъзел по приказката, като задачата е да открият кой герой липсва;
 • Четвърти екип – прочита приказка, но от тези с поука / баснята на Езоп „Кон и магаре“ /, задава на пети екип три въпроса, сглобавя пъзел – илюстрация по баснята, а пети екип открива по кой момент е тя.
 • Пети екип – развеселявят екип шест с римувано стихотворение, чиито текст може да има мелодия, но нито текстът, нито мелодията имат автор – народната песен „Работно момче“. Задават три въпроса към екипа, подреждат пъзел-илюстрация, като екипът трябва да открие излишното в нея.
 • Шести екип  - проверява знанията на пътниците на първи екип по хумористичното стихотворение „Хвалил ми се Данчо“ от Асен Босев. Следват три въпроса, пъзел – илюстрация със задача – „Как бихте нарисували Данчо, така че, да ни е симпатичен, а не да предизвиква смях?“

В края на часа се чете колективно стихче от дъската :

„ Аз обичам да чета, аз обичам да мечтая.“

Имам хубава мечта- всичко искам аз да зная, всичко за света да зная!

След успешно заършеното пътешествие в „Страната на четеното“, предлагам на учениците на всеки екип с номер 1 да прочете стихчето, което се е паднало на всеки екип /предварително са раздадени с материалите за работа/. С подреждането им на табло се получи „Послание на четящите деца“, което подарихме на първокласниците.

Следва преценка на работата в часа и награда за всеки ученик – грамота за успешно представяне в пътешествието с „Четящото влакче“.

Груповата работа има особено важна роля в образователния процес за развитие на познавателната активност на учениците и способностите им за съвместна работа при решаване на учебни задачи. Има значение за развитие на самооценката на учениците, за цялостното им интелектуално и социално развитие. Това партньорство в обучението обединява усилията за постигане на резултати, еднакво стойностни както за групата /екипа/, така и за всеки ученик поотделно.

Славка Иванова, учител в начален етап, СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин