Успешни формати за активно включване на родителите в училищния живот

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
19/08/2019 - 16:45

 

През изминалата учебна година екипът на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени, взе решението да подобри партньорството си с родителите и за целта проведе множество нови формати, в които учителите и родителите да се срещат в по-непринудена среда и да работят заедно за благополучието на учениците.

Основаха Родителски клуб, който се събира в обновено пространство в училище; организираха неформални срещи, които нарекоха „Сладки следобеди“, както и гостуваха в съседни на Павликени населени места, за да се видят по време на изнесени родителски срещи с родителите на учениците, които живеят извън Павликени и за които училището е средищно. 

Проектът е подкрепен от Програма „Едно училище за всички“, в която училището е партньор на Център за приобщаващо образование и прилага Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Какво са постигнали и как са се решили на тази промяна, прочетете в статията.

 

Кои сме ние?

Екипът на Средно училище „Бачо Киро“, гр. Павликени

Какво искахме да постигнем?

Проучването на въпроси и проблеми, свързани с недостатъчното познаване на характеристиките на мултикултурното общуване, накараха колектива на СУ „Бачо Киро” да преосмисли съществуващите практики за работа с родителите. Назря моментът да бъдат преодолени натрупаните с годините трудности по отношение на ангажирането на родителската общност с проблемите на децата им и на училището като цяло.

Целта ни беше да увеличим броя на родителите, които с желание се включват в планираните извънкласни и извънучилищни дейности.

Как се включи екипът на училището?

Активно се включиха всички класни ръководители в организацията и провеждането на всички извършени дейности. Установихме, че предложените дейности по проекта – изнесените родителски срещи, Родителският клуб и индивидуалните срещи са правилният път, по който да вървим за привличане на родителите и за ангажирането им с училищния живот; за включването им в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане; за създаване на активна връзка между училището и родителската общност.

Основни дейности и подходи за работа

1. Родителски срещи по места. По време на срещите бяха представени кратки беседи по възпитателни проблеми, важни моменти от училищния живот като изяви, участия в концерти, конкурси и други. Присъствието на учителите на училището в населените места, ни дават основание да отчетем и повишаване на желанието за записване на ученици в нашето училище. Родителите споделяха задоволството си от изнесените срещи, като израз на специална грижа за техните деца.

2. „Сладки следобеди“ /неформални срещи – учители – родители/ – в рамките на проекта бяха проведени две такива срещи. Първата се проведе на 30 април 2019, след  основните дейности, предвидени в Ден на отворени врати в училището. Особено важно беше присъствието на бащите, които участваха и в демонстративния футболен мач родители – деца. Привличането на родителите е важен въпрос в нашето училище, но участието на бащите беше трудно достижимо до момента и с тази инициатива отбелязахме успех в тази посока. Втори „сладък следобед“ се проведе на 13 май 2019 г., където участваха освен родители, също и членове на общинската администрация, бивши учители и общественици. Постигнатите резултати се свързват с разширяване на кръга за комуникация по проблемите на развитието на училището, работата с учениците и привличането на нови партньори.  

3. Тематични срещи „ Родителски клуб“ –  проведени са общо осем срещи, като първите три от тях бяха посветени на разглеждането на училищни проблеми във всеки етап. По желание на родителите, беше проведена тематична среща: „Превенция на агресията и проблемното поведение“, модерирана от педагогически съветник. В рамките на срещите ни присъстващите родители споделиха много и разнообразни идеи относно хигиената в училище, столовото хранене и възпитателната работа с учениците. Забелязва се разширяване на участието, като в работата на Родителския клуб се включват все по-активни родители, с предложения и идеи за приобщаване на учениците и оживяване на училищния живот. Имахме доста предложения за включването им в дейности за професионално ориентиране и други. В резултат от срещите се предприеха редица практически стъпки, по препоръка на родителите: изкоренени бяха опасните растения от живия плет пред старата сграда, организирани бяха два летни клуба /по 68 учебни часа всеки/ по футбол за начален етап /записани са точно 40 ученици/ и се стартира подновяването на оборудването на училищния стол.

Снимка, изпратена от Неделчо Неделчев, педагогически съветник, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

Още резултати и постижения

Чрез проведените дейности постигнахме привличане и участие  на повече родители в извънучилищния живот. Наблюдаваме, че расте ангажираността на родителите и  доверието към училището. Родителите се включват според желанията и възможностите си, т.е. стават партньори на училището.

Учениците се интересуват от провеждането на родителските срещи, насърчават участието на собствените си родители и понякога идват, за да дадат предложения за подобряването на работата на училището.

Разнообразиха си и се разшириха педагогическите практики в нашето училище. То се „отвори“ към външната среда и даде възможност за по-активно участие на различни субекти – родителска общност, неправителствени организации и други. Получихме положителна оценка от местни кметства в различните населени места за включването на родителите в училищния живот чрез провеждането на изнесените родителски срещи. Добри отзиви получихме от местната общественост за включването на родители в практическите решения на проблеми, свързвани с функционирането на училището.

Устойчивост на резултатите

Проектът успя да спомогне за изграждането на устойчиво партньорство между училището, общинската администрация и неправителствена организация. В момента работим активно за провеждане на срещи и консултации по места с отделни семейства и родителската общност със съдействието на ромски образователен медиатор и със съдействието на местните кметове. Можем да отчетем, че този формат на работа е особено успешен.

През следващата учебна година като приоритет планираме да направим възможното за разширяване на Родителския клуб, една идея за неформална родителска структура с променлив състав като устойчив начин за привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот.

 

Неделчо Неделчев, педагогически съветник, СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин