Адаптиране на учебния план в класовете, в които участват ученици със специални образователни потребности

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
24/11/2014 - 19:45

 

Ето няколко предложения от нас за възможни области на адаптация на учебния план:

 • Oбем – адаптиране на броя на темите, които се очаква да бъдат научени или изпълнени
 • Време – адаптиране на допустимото време за научаване, изпълняване на задачи или изпитване
 • Ниво на подкрепа – при необходимост привличане на ресурсен учител, асистент или подкрепа семейството за ученици с увреждания
 • Въвеждане – адаптиране на начина, по който се въвежда нова информация или инструкции
 • Трудност – адаптиране на нивото на уменията, вида на проблема или правилата по отношение на начините, по които учениците могат да подходят към работата
 • Отговори – адаптиране на начина, по който се очаква да отговорят учениците на поставените инструкции, задачи и въпроси
 • Участие – адаптиране на степента и начина, по които учениците с увреждания са включени в урока
 • Алтернативи – адаптиране на целите или очакваните резултати при използване на еднакъв материал
 • Промяна на учебния план – използване на различни инструкции и материали за посрещане на индивидуалните цели на учениците
   

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин