За учители: Чеклист за улесняване на прехода в ново училище или клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
18/11/2014 - 12:00

По-долу ще намерите кратка организационна таблица, която ще ви помогне като учител да улесните, организирате и проследите прехода на децата в нова за тях учебна среда.

Преценете дали някое от нещата изброени по-долу са необходими или биха били полезни за безпрепятствения преход и приобщаване на детето и изберете верния според вас отговор:

  • *   Да
  • *   Не
  • *   Все още не знам

Ако отговорът е „да”, отбележете дали е вече налично.

Ако не е налично, отбележете допълнителните действия, които е необходимо да предприемете, за да го осигурите.

Съгласувайте отговорите си с родителите на детето и с останалите професионалисти, които са работили или работят в момента с него. 

Тук можете да изтеглите таблицата в .pdf  формат: За учители: Чеклист за улесняване на прехода в ново училище или клас

 

 

Необходимо и/ или полезно

 

 

 

Налично

 

 

 

Необходими допълнителни действия

 

 

Да

 

Не

 

Все още не знам

Общност

Училището и заобикалящите го територии са безопасни за детето

 

 

 

 

 

Училищната общност е гостоприемна и  съответства на културната и социалната идентичност на детето и семейството му

 

 

 

 

 

Училище има опит в приобщаващото образование

 

 

 

 

 

Училищният екип, който ще работи с детето, вярва в приобщаващите ценности

 

 

 

 

 

Училищният екип поддържа връзка със семейството на детето и си сътрудничи с него

 

 

 

 

 

Екипът, който работи с детето, е отворен за сътрудничество помежду си

 

 

 

 

 

Достъпност на училищната среда

Необходими архитектурни съоръжения, които гарантират достъпност

Избройте:

 

 

 

 

 

 

Необходими помощни технологии
за улесняване на комуникацията и ученето

Избройте:

 

 

 

 

 

 

Училищният екип знае как и се чувства комфортно да използва тези помощни средства

 

 

 

 

 

Тиха стая за почивка за детето

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

Адаптиране на учебния материал и учебните структури

Необходимост от адаптиране на учебния материал

Опишете: 

 

 

 

 

 

 

Необходими специфични дидактични материали

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Необходими специфични учебни предмети

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Необходим специфичен график

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Възможност детето да прекара известен период за адаптация в училището (например, да прекарва време в класните стаи преди началото на учебната година)
 

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

Училищен екип и екип за допълнителна подкрепа

Общообразователните учители са обучени как да работят с деца със специални образователни потребности

 

 

 

 

 

Обучения в сферата на приобщаващото образование са достъпни за учителите и специалистите

 

 

 

 

 

Подкрепа от ресурсен учител

 

 

 

 

 

Подкрепа от логопед

 

 

 

 

 

Подкрепа от психолог

 

 

 

 

 

Подкрепа от ерготерапевт

 

 

 

 

 

Подкрепа от личен асистент

 

 

 

 

 

Подкрепа от тифлопедагог (учител за деца с увредено зрение)

 

 

 

 

 

Подкрепа от слухово-речеви рехабилитатор

 

 

 

 

 

Други:

 

 

 

 

 

 

Гледната точка на детето

Детето се чувства в безопасност и спокойно в новото си училище/ новия си клас

 

 

 

 

 

Емоционалните нужди на детето от приемане и похвала са посрещнати

 

 

 

 

 

Физическите и сензорните нужди на детето са посрещнати

 

 

 

 

 

Обучителните нужди на детето са посрещнати

 

 

 

 

 

Социалните нужди на детето са посрещнати

 

 

 

 

 

Детето има достатъчно време да свикне с прехода и промените, да задава въпроси, да споделя чувствата си

 

 

 

 

 

Наясно сте с притесненията и очакванията на детето свързани с прехода

 

 

 

 

 

Наясно сте с мнението и представата на детето за новото му училище  

 

 

 

 

 

Детето е позитивно настроено към Вас като учител

 

 

 

 

 

Детето е позитивно настроено към останалите професионалисти, с които работи

 

 

 

 

 

Детето е позитивно настроено към съучениците си

 

 

 

 

 

Детето се чувства добре прието и приобщено от съучениците си

 

 

 

 

 

Вашата гледна точка

Имате нужда от допълнителна информация

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Имате нужда от допълнителна подкрепа

Опишете:

 

 

 

 

 

 

Позитивно настроени сте към приобщаването на детето в класа и училищната общност

 

 

 

 

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин