Приобщаващи практики в класната стая на г-жа Даниела Петрова

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/07/2017 - 17:45

Посветила съм професионалният си живот на любимото си занимание, а именно работа с децата. Точно тази любов към децата ме крепи и ми помага вече 22 години да не се отказвам и да се стремя да постигна успех и напредък с всяко дете, с което работя. Тези години ми дадоха толкова много, като ми помогнаха да придобия много ценни качества и опит. Научих се да усещам кога децата имат нужда от помощ, как да преподавам на всяко от тях според неговите индивидуални качества и нужди, да организирам програмата през целия ден ефективно, да предавам на децата ценни житейски уроци и съвети, които ще им помогнат да израстнат отговорни и толерантни хора.

Всички знаем, че в един клас децата не са с еднакви възможности. Оттук се появяват и различните предизвикателства относно децата със специални потребности, надарените деца, децата с агресивно поведение, децата от различните етнически групи.  Смятам, че основната цел при обучението на учениците е ясното разбиране на материала, желанието да научат нещо ново.  Ето защо при подготовката на уроците винаги си поставям ясни и постижими цели за всяко дете. В хода на урока се опитвам да дам възможност за изява на всеки според възможностите му. Винаги се стремя да избягам от досадните и скучни занимания, защото смятам, че те не водят до трайни и системни знания. Насърчавам любопитството, творчеството и емоционалността при изпълнението на поставените задачи, което според мен е гаранция за успешно усвоен материал.

Диферинцирам задачите в часа, като давам възможност на всеки ученик да се включи в общата работа , за да може да дадат верен отговор и да се справи с поставената задача. Изоставащите и притеснителните деца трудно установяват контакти, трудно се изявяват и поради това често пъти са изолирани и самотни. За да преодолеят това ги включвам в решаването на достъпни и интересни за тях задачи, поставям им отговорности, създавам условия да отговарят за резултатите от колективни дейности и игри. Стимулирам ги и подчертавам успехите им. Целта е да повярват във възможностите си и да продължат да работят с желание и интерес.

Всеки учител има предпочитан набор от методи, които използва в преподавателската си работа. Няма  успешни и неуспешни методи. Има такива, които са подходящи за определен клас/дете и такива, които не дават желаните резултати. В практиката си на учител съм забелязала, че всички методи, свързани с игови дейности, заинтригуват учениците в начален етап и ги мотивират да работят и учат по-добре.

Интерактивни приложения и софтуер

В часовете често използвам интерактивни приложения и софтуери, подкрепящи учебния процес. Те могат да бъдат използвани за обучение във вида, в който са създадени, а някои от тях могат и да се променят лесно и бързо. Чрез тях учениците са включват в игри, като по този начин неусетно усвояват новите знания и най-важното придобиват умения да ги прилагат в своята практика. Такива са „Енвижън“, „Джъмпидо“, LearningApps.org, SmarTest, разчитане на QR кодове и др.

Основната идея е, че по-добре се запомня и прилага в практиката това, което е емоционално преживяно.  Учениците ми обичат тези предизвикателства и веднага се включат, даже и по-слабите от тях, тъй като тук се чувстват по-уверени и свободни и така имат възможност да доразвият своите знания. Всеизвестно е, че децата запомнят по-добре това, което са научили чрез преживяванията, в които се включват.  Тук става въпрос за учене в ситуация, в която нещо се преживява, има действия, различен тип активност, има правене на нещата.

Работа по групи

Друг често използван приом в часовете ми е работата по групи. Груповата работа е предизвикателство както за учителя, така и за учениците, тъй като изисква повече подготовка, планиране на всяка част от урока, създаване на задачи, събиране на материали. За учениците пък е забавна, активизира креативността им, общуването и сътрудничеството. Това позволява да се промени традиционното поднасяне на материала, да се достигне до учениците, което води до успех.

Места за почивка и работа в класната стая

В класната ни стая са осигурени места за почивка и работа, за да могат по-лесно и бързо да се организират работни кътове, така че да остава по-голямо свободно пространство. Това предполага активното участие на всички деца  в учебния процес и е предпоставка учениците да станат по-толерантни, по-разбиращи, по-помагащи.

Творчески занимания

Друг аспект от моята работа са творческите занимания с които ангажирам децата. Те оказват решаваща роля за развитие на въображението, на способността им да мислят самостоятелно и да се справят с възложените им задачи. Ето защо в свободното време включвам занимания, свързани с  приложна дейност и рисуване. И резултатите са налице. Няма по-хубаво усещане от това да предизвикаш радост в детските очи, да видиш емоцията и удовлетворението от постигнатото.С гордост можем да се похвалим и с участието си в много конкурси за рисунки, както и с няколко призови места в национални състзания.

Вярвам, че интересът към науката и труда се възпитава ежедневно. Основното, на което искам да науча моите ученици е, че е важно да бъдат силни и самостоятелни, да са щедри и най-вече да вярват, че всеки може да успее стига сам да го желае.

 

 

Даниела Петрова, СУ "Христо Ясенов", гр. Етрополе

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин