СУ "Д-р Петър Берон", гр. Костинброд - разговори за взаимоотношения и учене, вдъхновени от един велик патрон

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
23/12/2020 - 14:00
Като част от проект "Приобщи.се в нови партньорства" нашият екип имаше възможност да се запознае отблизо с 10 партньорски училища и техните екипи. Как ги видяхме ние - споделяме в следващите няколко статии.

 

Първата ни среща със СУ „Д-р Петър Берон“ в гр. Костинброд беше във връзка с втората фаза на Национална програма за преодоляване на насилието. Училището беше едно от първите заявили участие в програмата и както скоро разбрахме – ненапразно. Когато посетихме училището за да проведем информационно занимание и да мотивираме десетокласниците да продължат да работят с връстниците си по темата за добрите взаимоотношения, бързо разбрахме, че точно в това училище няма да са ни нужни много усилия, защото тук вече има традиции в тази посока. Точно тогава научихме например, че в училището патронният празник не се отбелязва като рутинно събитие в училищния календар, а е повод да се обсъжда именно темата за човешките взаимоотношения и права. Защо? Именно защото д-р Петър Берон е един от първите обществени застъпници за правата на жените.

Снимка: СУ "Д-р Петър Берон"

Срещнахме светла и просторна училищна сграда, красиви растения във всички вътрешни пространства и много усмихнати лица – от хората от помощния персонал, които ни посрещнаха, през педагогическия екип и до учениците, които срещнахме тогава. Планирахме среща с един клас, очакваха ни два. Два класа гимназисти, по живите очи и будната дискусия, с които разбрахме, че в това училище се правят системни, целенасочени усилия децата да са активни участници в образователния процес и то далеч не само в рамките на стандартните урок и класна стая.

Тези първи впечатления естествено прераснаха в партньорство по проект „Приобщи.се в носи партньорства“.  Благодарение на участието на педагозите от СУ „Д-р П. Берон“  в портала priobshti.se бяха споделени нови и много интересни практики, които привлякоха вниманието на последователи на портала от цялата страна. Бяхме впечатлени от приложението на танцово-двигателна терапия в училище, която освен всичко друго подкрепя изграждането на стабилни взаимовръзки между деца от училището и социални институции в общността. Потвърдихме, че социално-емоционалното учене в начален етап е ключово за развитието на децата, но и на училищния климат. Убедихме се, че партньорството с родителите решава много предизвикателства, дори това децата да не искат да учат.

Пожелаваме си до нови срещи!

 

    Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение за споделено учене ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.
   Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Сдружение за споделено учене ЕЛА

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин