Допълнителната подкрепа

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
21/09/2016 - 09:00

Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа за други специфични нужди на децата. Децата в риск и на децата с изявени дарби досега често бяха в групата на децата със специални образователни потребности, ето защо по отношение на допълнителната подкрепа, все още предстои да се конструира практика в училището.

Смисълът на допълнителната подкрепа е да се осигури допълнителен и различен ресурс, а за децата, които не могат да отговорят на изискванията на учебната програма - начин за достойно преживяване за учене, научаване и участие в естествената им социална среда, съобразно техните оптимални възможности.

Изходната позиция е работата по превенцията на затрудненията в ученето от общата подкрепа. За дете, което не постига напредък, въпреки целенасочената работа на своите учители, се прави оценка на потребностите от допълнителна подкрепа.

За децата със специални потребности и с изявени дарби, освен план за подкрепа, в който са описани необходимите ресурси и подкрепяща среда, може да се изготви и индивидуална образователна програма.

За децата в риск, обаче, планът за подкрепа би бил достатъчен.

За децата с хронични заболявания, в зависимост от здравословното състояние се организира подкрепа там където са те - обучението и подкрепата може да се предоставят в дома, в болнична среда като за последното следва да бъдат включени болнични учители с подготовка за работа с тази специфична група деца.

В настоящата карта сме представили основните направления на допълнителната подкрепа, както и стъпките при предоставянето й, съгласно ДОС за приобщаващо образование - проект.

 

Автори: Анет Маринова, Лилия Кръстева

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин