Обща подкрепа в общообразователно училище

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
30/08/2016 - 15:15
Общата подкрепа за личностно развитие на длан

 

Представяме на вашето внимание една мисловна карта, която визуализира основните форми на обща подкрепа за личностно развитие в общообразователното училище, съгласно новия ДОС Приобщаващо образование - проект.

Общата подкрепа стои в основата на образованието насочено към развитие на учениците като уважаващи себе си, автономни и свободни личности.

Общата подкрепа изгражда условията на образователната среда на ниво клас и ниво училище за всички ученици.  По този начин подкрепата реорганизира системата, така че никое дете да не остане извън нея. Подкрепата става част от организацията на училището като функционираща среда.

На ниво клас подкрепата е насочена към превенцията на обучителните затруднения - това са трудностите, които децата срещат в усвояване на учебния материал, без те непременно да са от характера на специфичните нарушения на способността за учене. Изследване на Център за приобщаващо образование[3] показва, че 14% от родителите на деца от 1 до 8 клас са получавали обратна връзка, че детето им среща системно трудности в ученето. Именно към тези деца е адресирана превенцията. Подкрепата на учителя се изразява в диференцирането на подходи за обучение, които дават различни възможности за групиране на потребностите на учениците и насочване на обучението в най-голямо съответствие с тях.

На ниво училище подкрепата е насочена към комуникацията и сътрудничеството между различните педагогически специалисти, създаването на екипна работа, консултиране и обмен за начини на работа.  По този начин подкрепата е първоизточник за планиране на обучението в класната стая, за изграждане на връзки между различните професионалисти и формиране на професионалната общност на училището.

Поради основополагащата роля на общата подкрепа на дневен ред поставяме въпроса за финансирането на дейностите предвидени в ДОС за приобщаващо образование. Финансовото им обезпечаване, включително по отношение на възнаграждението на учителите, ще определи доколко някои от основните дейности от общата подкрепа за личностно развитие ще останат само добро намерение.

 

 

Изтеглете: Обща подкрепа в общообразователно училище.pdf

 


[1]Анет Маринова е психолог, клиничен социален работник и психотерапевт; работи в 23 СУ"Фредерик Жолио Кюри", София, член е на Сдружение "Дете и пространство". Участва в екипа за управление на проект "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие" по ОП НОИР на МОН и в работната група за изготвяне на ДОС за приобщаващо образование и в работната група за ЗПУО.

[2]Лилия Кръстева е ръководител на Проучвания, анализи и методологии, мониторинг и оценка в Център за Приобщаващо образование, работи по проект "Едно училище за всички" на ЦПО. Участва в работната група за изготвяне на ДОС за приобщаващо образование.

[3] Нагласи към приобщаващото образование, 2014 г. ЦПО, http://priobshti.se/category/izsledvaniya

Автори: Анет Маринова[1], Лилия Кръстева[2]

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин