История на едно успешно включване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
05/07/2016 - 11:30
История на едно успешно включване

 

Неда дойде при нас през 2010 година по средата на учебната година. Преди това тя е сменила две училища. Заедно с нейния класен ръководител Аксиния Човалинова обсъдихме вариант за включване. Така се появи сценарий за часа на класа „Добре дошла, Неда!”, който се състои от две части- без участие на Неда и с участие на Неда. Неда се развиваше с нейната индивидуална скорост.

В момента Неда учи в 8 клас. Преди два месеца тя се научи да чете гладко и нейното любимо място е училищната библиотека. От няколко години Неда  започнала да рисува. С подкрепа на учителя по рисуване Ралица Горинова тя е развила своите способности в тази област. На 26 май 2016 г. ще се състои откриване на на нейната първа изложба „Цветове и чувства”

 

Тема: Чакаме те, Неда!

/Техника за ефективно включване на ново дете с трудности в ученето в 3-ти клас/

 

Предмет – Час на класа.

Първият час бе проведен без новото дете.

Цели :

 • Подготовка на класна общност за посрещане на ново дете с трудности в ученето
 • Придобиване на умения за обсъждане на проблемни ситуации;
 • Изграждане на умения за ефективна работа в група/екип;

 

Част първа.

Материали: малка топка, флипчарт листа, маркери, хартиено тиксо, емоционални карти, фотоапарат.

Ход на урока:

Въвеждаща активност:

 • Раздайте на децата три емоционални карти с изображение на  усмихнато човече, неутрално и сърдито. Задайте въпрос: „Как се чувства всеки от участниците тук и сега?” - и помолете  да отговорят с помощта на емоцианални карти. Попитайте представителите на различни настроения да си споделят своето самочувствие и посочат  причините за конкретното настроение.       
 • Поканете   децата да седнат в кръг. Дайте им малка топка и напомнете правилото , че има право да говори само този, който я държи  в ръка. Повторете правилата:
  • Всеки участник  има право на мнение и гледна точка;
  • Говори само един, всички го слушаме внимателно;
  • Смеем се всички заедно, а не един на друг;
  • Ние умеем да пазим тайни;
  • Ние говорим, мобилните телефони мълчат!

Мозъчна атака:Помолете учениците да помислят върху следния въпрос- Как се чувства ученик в нов клас в ново училище? Запишете на дъска основните мисли и чувства. Направете обобщение. Информирайте, че утре или след няколко дни в нашия клас ще дойде нов ученик. Разкажете за нейните силни страни.

 

Основна дейност:

 • Разделете участниците  на четири групи чрез цветни листчета - червени, сини, зелени, оранжеви . Всички, на които са се паднали  червени листчета, са от един отбор, сини листчета, от другия отбор и т.н. С изтегляне на листчета може да се разпределят и ролите в групата.
 • Предложете на всяка група активност за сплотяване, която се казва «Остров». Сложете  в центъра на класната стая нарисуван на голям лист хартия  изрязан остров и разкажете история, в която групата  е племе, а в центъра на класната стая е неговият остров. Природен катаклизъм предизвиква потоп и племето трябва да се спаси на “острова”.Обяснете, че в  крайна сметка всички членове трябва да се съберат  с общи усилия на изрязаното парче хартия- на „острова”.
 • Предложете на всяка група да застане около работните маси с флипчарт лист и маркер.  Обяснете задачата. В нашия клас утре или след няколко дни ще дойне ново дете Неда, която ще има нужда от добро посрещане, от приемане и подкрепа. Вие имате десет минути. Помислете, по какъв начин можем да посрещнем. „Включете”пясячен часовник и го поставете  на видно място.
 • Презентация  на резултатите от груповата  работа.  Помолете членовете на всяка група да изберат по двама говорители, които ще представят резултатите  от груповата  работа.  Запишете предложените правила на флипчарт или на дъска.
 • Изберете най-добро и изпълнимо предложение. В конкретения случай една от групите предложи изработване на покана от всеки ученик.

 

Поставяне на домашно задание:

 • Информирайте родители за новото дете, което ще дойде утре или след няколко дни.
 • Изработете заедно с родител или близък човек покана за новото дете Неда.

 

Заключителна активност: Обратна връзка от учениците.

Разделете класната стая  на две  с хартиено тиксо. Споделете инструкцията за избора на действие: Тези ученици, които смятат, че този час е бил полезен и интересен, нека да застанат  отдясно,  а тези, които имат  противоположно  мнение – отляво. 

 

Част втора.

Вторият час се провежда с участие на новото дете.

Цели :

 • Създаване на атмосфера на доверие в първия ден на детето в новия клас;

Въвеждаща активност „Брой до 10”.  

Първа стъпка: Предложете на децата да седнат в кръг.Подайте определен сигнал за начало, след който всички деца заедно в синхрон започват да броят от 1 до 10, но вместо да кажат „10” пляскат с ръце. Поканете ги да повторят броенето , но по-бързо.

Втора стъпка: Дайте следваща инструкция на учениците: „Затворете очи. При подаден от нас сигнал всеки започва да брои на ум от 1 до 101 но вместо 10 пляска с ръце.”

Внимателно наблюдавайте процеса. Попитайте децата: Защо се случва броене наум със затворени очи по различен начин? Мотивирайте децата да мислят и да си споделят своите гледни точки. Като израз на поощрение направете обобщение, че всеки е различен, индивидуален и се движи в живота със своя собствена скорост, но когато сме заедно /пляскаме с ръце/, сме по-силни, но всеки от нас е индивидуална и неповторима личност.Различието ни прави по-интересни един за друг и трябва да зачитаме различните от нас и да се уважаме взаимно.

 • Представяне на всеки ученик чрез активност „Допълни изречение: Аз съм...  и харесвам моя клас за това, че...

Основна дейност:

Представете новото дете и помолете всеки ученик да прочете своята покана и да връчи на Неда под аплодисментите на класа. Учителят също участва със своя покана

Поставяне на домашно задание:

 • Помолете учениците да разкажат на своите родители или близки хора за новото дете и втория час на класа. 

Заключителна активност „ Снимка за спомен”. Помолете децата да се снимат с новото дете за спомен и при възможност направете групов портрет с новото дете.

 

 

 

Аксиния Човалинова, начален учител и Генадий Матвеев, педагогически съветник, 26 СОУ „Йордан Йовков”- гр.София

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин