LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст - Стамена Христова, ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/05/2016 - 14:15
LEARNING ENGLISH IS FUN!

Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст

 

 

Oбучението Learning English is Fun!  е авторска програма – резултат от задълбочена изследователска работа и практическо приложение на игровия метод в обучението по английски език на деца от предучилищна възраст. За нейната ефективност и успех свиделстват множество заслужени награди и отличия от национални и международни конкурси, конференции и проекти.

Learning English is Fun!  обхваща съдържателно особеностите на цялостното детско развитие, неговата самоценна значимост и перспективност, като създава всички шансове за децата да  разгърнат свободно своя потенциал, без да им бъде отнемано детството. Това означава съобразяване с неговата същност и признаване значимостта на обучението, забавата и естествено на играта, като неизменни компоненти и смислообразуващи прояви за децата.

Обучението Learning English is Fun! постави своето начало преди пет години, като една добра идея и педагогическа практика, насочена към използването на игри и игрови упражнения в ранното чуждоезиково обучение. От колекционирането на игри и тяхното практическо приложение, тази идея премина към задълбочена изследователска работа и споделяне на опит, като част от инициативата: Educate and Inspire (www.educateandinspire.eu).

Обучението Learning English is Fun!  е базирано на специално разработен комплекс от игри игрови упражнения, които освен, че повишават мотивацията и емоционално-психическия комфорт, допринасят за цялостното детско развитие и постигат специфични цели в обучението по английски език.

Игрите в обучението по чужд език са цялостен опит за детето, в който са интегрирани компоненти в различни нива на разпространение (в зависимост от типологията на играта):

 • Афективни (забавление, удоволствие);
 • Социални (екип, група);
 • Моторни и психомоторни (движение, координация, баланс);
 • Познавателни (изработване на игрова стратегия, учене на правила);
 • Емоционални (страх, напрежение, чувство на освобождаване);
 • Културни (специфични правила и условия на взаимоотношения);
 • Транс-културни (необходимост и потребност от правила и тяхното спазване за да може играта да се осъществи).

 

Играта, като смислено обучение е сложна и свързана с опита, защото активира напълно децата и позволява, чрез практика, постоянно и естествено да усвояват езика, увеличавайки своите знания и компетентност. Всяко дете преживява индивидуално придвижването си в процеса на обучение и осъзнава в нагледно-практически план всяко едно постижение в опита си.

Налице е двойна форма на участие на обучаемите в игровата дейност:

 • в синхронен план (по време на хода на играта) - мулти-сензорна мотивация и участие;
 • в диахронен план (при повторното изпълнение на играта) - компетенциите постоянно се развиват и мотивацията се подновява, защото обучаемите се стремят към постигане на целта.

Значението на игрите се крие и в разнообразните задачи, които се решават; с действията, които се изпълняват в тях; с богатството от правила и взаимоотношения, които позволяват отличаването на индивидуалните особености на всяко дете. Те поощряват детската самостоятелност и инициативност, като същевременно насърчават отборен дух и социално поведение.

Игрите включват всяко едно дете в процеса на обучение. Взаимодействието в играта се осъществява в атмосфера на взаимно разбирателство, интерес и ангажираност към резултата от дейността. То позволява на децата да се вълнуват и съпреживяват; да се проявяват и изразяват, изпитвайки заедно усещането за успех. Присъствието на тази благоприятната емоционална и психическа игрова атмосфера развива у децата самостоятелност, увереност, самочувствие, емпатия и чувство за отговорност.

Игрите включват целия познавателен, емоционален, социално и сензорно-моторен капацитет в процеса на обучение. Игровата дейност влияе върху развитието на мотивационно-потребната сфера, вниманието, паметта, мисленето, моториката, въображението и всички когнитивни процеси. Благодарение на тези свои качества, на игрите се предоставя централно място в ранното чуждоезиково обучене. Защото, като обучителна стратегия, са в състояние да отговорят на комплексността на цялостното детско развитие.

При игровата методика, емоционалният фон се отличава с висока динамика и положително отношение към усвояване на езика, защото, обуславяйки личната изява на децата, информацията се трансформира в личностно значими знания и умения. В педагогически смисъл, езиковата компетентност, става важна за самостоятелната реализация на детето. Поддържането на емоционалния тонус в групата стои на преден план, защото непринудеността, смехът и радостта в процеса на дейността, засилват чувството на удовлетвореност и стимулират стремежа към изпълнение на поставените задачи.

Разбира се, на преден план стои поддържането на емоционалния тонус в групата, защото смехът е ключът към всяко детско сърце!

Основното образователно средство е игровият комплект:  LEARNING ENGLISH IS FUN! PLAY PACK 1, който се състои от следните компоненти и ресурси:

 • THE BIG BOOK - Книга за учителя, съставена от специално разработен комплекс от 202 игри и игрови упражнения на английски език и над 80 варианта за тяхното провеждане. Игрите са представени в класификация с практико-приложен характер в 7 раздела, обособени в две големи категории.

Към всяка игра са представени нейните основни цели и умения, които развива; специфични материали; полезни методически насоки, указания и препоръки относно нейното планиране, провеждане и организация. В допълнение, присъстват символи и икони, които помагат за бързо и лесно ориентиране на преподавателя според ситуацията и при избора на конкретна игра - според размера на групата и образователното пространство, необходимостта от нагледни материали или музика и др. В приложението е изнесен репертоар с работни изрази на учителя и азбучен показалец с ключове. 

 • FLASHCARDS - Комплект с тематичен набор от 152 пълноцветни, готови за употреба флашкарти, необходими при практическото приложение и провеждане на различните игри и игрови упражнения. Лексикалните единици в комплекта са обособени цветово в 9 теми. 

Комплектът включва:

 • 106 флашкарти с целева лексика (формат А4);
 • 16 флашкарти (формат А5);
 • 30 комбинирани карти за индивидуална работа (формат А5) с целевата лексика по всички теми.

 

 • WEBSITE Сайтът http://www.educateandinspire.eu е неотменим компонент на проекта Learning English is Fun!. Educate and Inspire и представлява образователно пространство за свободен достъп и споделяне на материали, идеи, успешни практики и методи, които са с практически, научен и информационен характер.

Сайтът предлага следните ресурси:

 • Пълноцветни и копирни, готови за употреба материали, необходими при практическото приложение и провеждане на игрите от Learning English is Fun!;
 • Идеи и практически съвети за бързо и лесно изработване на разнообразни помощни материали и как гъвкаво да се използват наличните;
 • Снимки и видео материали, онагледяващи провеждането на конкретни  игри, цели игрови ситуации и открити уроци, базирани на игрите по проекта;
 • Информация за приложение и популяризиране на всички налични и предстоящи образователни продукти в рамките на проекта Learning English is Fun!;
 • Споделяне на инициативи, допълнителни дейности и успешни практики по проекта от национални и международни формати в сферата на образованието (конкурси, конференции, семинари, предстоящи и активни обучения и др.).

 

Обучението Learning English is Fun! включва уникален комплекс от авторски, адаптирани, модифицирани, и традиционни игри и игрови упражнения. Стимулиращи, ангажиращи и ефективни, наборът от игри и упражнения, предлага алтернатива на обучението, развивайки езиковите умения на децата чрез забавно и активно обучение.

Тяхното  разнообразие напълно отговаря на нуждите на децата с различна степен на зрялост и развитие на уменията, с различни стилове на учене и способности.​

Комплексът включва два специално разработени модула с игри и игрови упражнения, които спомагат за цялостното детско развитие.

Замисълът на Learning English is Fun! е, чрез подпомагането на възрастните, да се създадат всички шансове за децата да могат свободно да разгърнат своя потенциал, без да им бъде отнемано детството. Това означава съобразяване с неговата същност, актуалните детски потребности и интереси, признаване значимостта на обучението, забавата и естествено на играта, като неизменни компоненти и смислообразуващи прояви за децата. Learning English is Fun! е разбиране за уникалността на детството и колко важно е да бъде изживяно пълноценно и ярко. Затова предлага една друга възможност – като смисъл и обосновка, като подход и технология и обхващайки съдържателно особеностите на детското развитие, неговата самоценна значимост и перспективност.

Теоретичните и практически изследвания на обучението Learning English is Fun!  са системно представяни, награждавани и обсъждани на 16 открити педагогически ситуации и демонстрации пред представители на РИО и образователни институции;  множество национални и международни конкурси, семинари, конференции, в       областта на предучилищното образование.

 

Споделяне на добрата практика:

1.Избрани моменти от педагогически ситуации по английски език в четири възрастови групи. Тема: Learning English is Fun!; Възрастови групи: от 2 до 7 години; Място на провеждане: ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна; Използвани нагледни материали и игри: Learning English is Fun!  Play Pack 1 – The Big Book & Flashcards; Автор и учител: Стамена Христова https://www.youtube.com/watch?v=CRiBKpdZTeQ&feature=share

2.Педагогическа ситуация по английски език. Тема: The Magic school;Възрастова група: от 5 до 7 години; Място на провеждане: ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна; Използвани нагледни материали и игри: Learning English is Fun! Play Pack 1 – The Big Book & Flashcards; Автор и учител: Стамена Христоваhttps://www.youtube.com/watch?v=oFh1bSDlVVM&feature=share&list=PLqtOBBjHU3Qjor25iuNj3NVKtJaYnJPFu

 

Още статии от Стамена Христова

Стамена Христова, детски учител и учител по английски език, ЧДГ „Мечтатели”, гр. Варна

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин