"Моята педагогическа практика" - Витка Йосифова, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с. Габровница

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
16/06/2016 - 16:00

"Не е важно всеобхватното знание,
а всеобхватната способност за разбиране."

Демокрит

1. Цел на педагогическата практика.

Целта на тази педагогическата практика е да представи преодоляването на комуникационната бариера като проблем в усвояването на знания поради невладеене или недостатъчно владеене на български език. Създалата се езикова бариера влияе, както върху интелектуалното развитие на ученицитее, така и върху усвояването нови знания и умения.

2. Направления.

Семейна среда - Семейството е първата институция за социализация и възпитание на детето. От целите, които си поставят родителите и от взаимоотношенията им с училището, зависи личностното развитие на всяко дете. В конкретният случай, при родителите на учениците от П И Г – ІІ клас, не може да се разчита на тяхната помощ за преодоляване на трудностите. 

Основната цел на моята  педагогическа работа с учениците от ПИГ на ІІ клас е посещението им на занятията за самоподготовка, отдих  и спорт, както и дейности по интереси.

Дейности по онтереси -С тези учебни занятия имам прекрасната възможност да доразвия и усъвършенствам  уменията им за правилно, осъзнато и изразително говорене, както и обогатяване на  речниковия им запас. В часовете на дейностите по интереси при  тема:“Куклен театър”, всеки ученик преразказва приказката “Дядовата ръкавичка”, като изиграваме всяка роля на героите от приказката с думи и картинки - кадри, специално подготвени за последователността в развитието на действието.

Тази дейност помага много за развитието на мисленето на учениците и развитието на речта им. Тя дава и знание за годишните времена (сезони) в действието на приказката. В часовете за самоподготовка на уроците и домашните работи, за успешното постигане на целите, съобразявах следването на стъпките:

Първо: Обръщам внимание и наблюдавам всеки ученик от групата поотделно.

Второ: Помагам на всеки един да разбере нивото си на успеваемост.

Трето: Подкрепям активността и повишавам изискванията си за “догонване” на по-добрите ученици по съответната учебна дисциплина.

Четрърто: Предварително съобразявам обема от необходими материал за подготовката по домашните работи и уроците с индивидуалните възможности на възприемане на знания и умения.

 Пето: Определям последователността при подготовката на уроците и домашните. След което отиваме на отдих и спорт в двора на училището.

Дейности в часовете по Изобразително изкуство:

  • Изработване на картички за предстоящи празници и обичаи;
  • Участие в празничен карнавал с герои от любими приказки и представяне с българско хоро;

Изводи:

В начална училищна възраст се формират отношения и отговорности, взаимоотношения и другарство. За постигане на целите съм следвала хуманните принципи и похвати. Спазвала съм следните изисквания:

  • Взаимоотношенията с учениците да се основава на доверие;
  • Няма демонстрация на добър ученик;
  • При възможност оставям учениците сами да имат чувството на отговорност и това повишава тяхното самочувствие

Препоръки:

  • Комуникативните умения на възпитателите в ПИГ са от решаващо значение за:
  • реализирането на една добра педагогическа практика, която Ви представих;
  • преодоляване на “различните” деца в училището;
  • Представената педагогическа практика може да бъде приложена и от други учители.

 


Литература:

  1. “Разбирането в учебни условия”, Стефан Пеев, 1985 год.

  2. “ Методика. Основни въпроси на обучението по български език и литература в началното училище”,  Стойка Здравкова, 1998 год.

 3. “Подвижни игри за начална училищна възраст”, Ив. Кадийски; К.Костов; И.Киров, 1990 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

Витка Йосифова, ОУ ”Св.св.Кирил и Методий”, ПИГ на ІІ клас, с. Габровница, обл. Монтана

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин