„Опознай света” - Даниела Алексиева, РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
22/07/2016 - 16:00

През 2012 година педагогическите специалисти, работещи в РЦПИОВДУСОП – Монтана: Даниела Алексиева, Мариана Маринова, Наташа Боянова, Адриана Рангелова и Красимира Игнатова се обединихме и създадохме клуб „Партньори - Лом” с идеята да приложим  иновативен метод на работа с деца и ученици със специални образователни потребности, какъвто е обучението чрез проекти.

Oбучението чрез проекти, e един от възможните съвременни пътища за постигане на нов тип педагогическо взаимодействие, центрирано към ученика, създаващо условия за по-пълно разгръщане на личностния му потенциал.

Реализирането на идеята за проектното обучение ще помогне да се преодолее прекаления академизъм, откъсването от социалния контекст, ниската личностна ангажираност. При „проектнобазираната" учебна дейност ученикът действа ангажирано в реален социален контекст, поема отговорност за собствените си действия, учи чрез натрупване на опит и чрез преживяване на случващото се. По този начин практическото приложение на проектното обучение е един надежден начин за управление на механизмите на самоорганизация и саморегулация в учебния процес.

През годините работихме по проектни технологии: „Галерия на Българската слава”, „Детето и река Дунав”, които винаги предполагат решаване на някакъв проблем, който предвижда използване на различни методи, от една страна, а от друга интегриране на знания, умения от различни области на науката, техниката, технологията, творческите области.

 

През  учебната  2015 – 2016 година клуб „Партньори” – Лом избра да работи по образователен комплект „Опознай света”, което е ново общообразователно помагало на NATIONAL GEOGRAPHIC. Учебният комплект обхваща четири интересни теми, всяка от които е разработена в отделна книжка:

 • България е моят дом
 • Нашата природа
 • Застрашени животни
 • Живея здравословно

За всяка тема ние изработихме допълнително lapbook (лапбук), който се оказа доста интересно помагало за учениците и затова желаем да го представим на Вашето внимание.

Съдържанието на всяка от четирите папки lapbook (лапбук) е организирано около една основна тема, като допълва и надгражда знанията на учениците със СОП.

Кратките текстове са подходящи за деца със СОП, които все още усъвършенстват уменията си за четене.

Междупредметните връзки са ярко изразени в цялата поредица и са истинско предизвикателство, чрез което децата затвърждават, обогатяват и издигат на по-високо ниво своите знания.

Богатството на снимки и илюстрации са отлично средство за обучение на деца със СОП, защото събуждат детското любопитство  и въображение и формират представа за света около тях.

Любопитните факти за света и България провокират интереса и желанието на децата да изследват и проучват.

Разнообразните задачи  мотивират децата със СОП да се упражняват и превръщат обучението в забавен и ефективен процес.  Ученето се трансформира в една стимулираща игра.

Практическите дейности развиват творческите умения на децата със СОП чрез използване на обикновени материали и повишават мотивацията им за учебна дейност.

Лесните тестове  стимулират логическото мислене  и внимание и допринасят за  повишаване способността за самооценка.

Важни предимства на избрания от нас комплект „Опознай света” са:

 • Опазване на природата
 • Опазване на света и България
 • Социална отговорност
 • Съхранение на културнитеценности

Клуб „Партньори” избра да работи по този иновативен начин, защото така учениците със СОП :

 • Осъществяват междупредметните връзки по БЕЛ, математика и природно-обществени науки;
 • Свързват наученото с реалния живот;
 • Затвърждават знанията, които усвояват в училище;
 • Научават нови и интересни факти по един забавен начин;
 • Приемат важни общочовешки ценности като модел на поведение;
 • Забавляват се и играят докато учат.

 

 

Даниела Алексиева – главен ресурсен учител към РЦПИОВДУСОП – гр. Монтана

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин