Училищен съвет на децата - Валентин Атанасов, психолог, III ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
17/06/2016 - 12:00
Училищен съвет на децата в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев

„Ние се гордеем, че сме ученици на нашето училище!“ -
Училищен съвет на децата в 3ОУ „Братя Миладинови”

 

I. Общи данни.
Училищният съвет на децата /УСД/ в 3ОУ е доброволна и демократична форма на самоуправление на учениците за решаване на техни проблеми. Този проект е една голяма крачка към ,,модерното училище”, в което учениците имат самочувствието да развиват уменията си ползотворно; да допринасят за разцвета на училището в бързо променящия се свят; да изявяват гражданска позиция; да бъдат по-активни в организирането на извънкласни дейности; да направят ученето по-интересно. На своите срещи, младите хора се обучават в лидерски умения и как да бъдат истински граждани. Дават предложения, обменят мнения във връзка с бъдещето на училището. Сътрудничат ефективно с училищното ръководство и имат възможност да обсъждат актуални проблеми с оглед търсене на най-доброто решение.
Членовете на УСД в 3ОУ представят и защитават достойнството, правата и интересите на учениците пред педагогическия съвет и ръководството на училището. Също така съдействат за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учители и ученици. Те работят за повишаване на културното равнище на учениците. Помагат на съучениците си да осъществяват свои планове, да организират събития.
В училищния съвет на децата в 3ОУ членуват ученици до 14 години (от 5 до 8 клас), избирани на квотен и доброволен принцип от своя клас. Ефективната им и безпрепятствена работа се гарантира от Етичен кодекс (изграден на принципите на демократичност, гласност и екипност), Устав и вътрешните правила на 3ОУ „Братя Миладинови”. В своята дейност съвета на децата е подпомаган от директора на училището и посочен от него представител от педагогическия състав, който да координира работата на съвета в училище, осигурява пространство за диалог и подпомага включването на членовете в политиките на училището.
Структури на УСД в 3ОУ са Общо събрание и Управителен съвет, в който влизат Председател, заместник председател, секретар-касиер, протоколчик и председателите на комисиите „Образование и забавление”, „Връзки с обществеността” и „Събития - PR”.
Училищният съвет на децата има едногодишен мандат - за всяка учебна година.

II. Кое мотивира учениците да участват? Защо се включват във „властта”?
Три са най-главните причини: Защото са с големи сърца и огромно желание да помагат. Учениците са чувствителни към проблемите на хората (най-общо казано), имат умения да ги чуят и дефинират, а оттам – и да намират нови решения. Това дава нови идеи и възможности за развитие на самите ученически съвети.
Защото желаят да работят повече заедно и да си партнират в развитието на повече, интересни и нови училищни инициативи. Чрез своята дейност, всеки ученически съвет участва в процесите на разрешение на определени проблеми: социални, образователни, екологични, младежки, а това е смисълът на съществуването им като ученическа организация.
Защото е модерно. Това е нормална черта за съвременните и социални общества. „Работата” им ги мотивира да са инициатори на иновативни дейности за откриване, изразяване и отговор на някои нужди в училището.

В 3ОУ „Братя Миладинови” учениците са партньори на учителите.
Младите хора имат друга гледна точка и визия, други изисквания и очаквания и когато ги споделят, стават най-големия ресурс на организацията.
С участие в УСД имат възможност да развият качества като отговорност, общителност, лидерство, организационни умения. Могат да подобрят социалните си умения, уменията за работа в екип, уменията за решаване на проблеми и конфликти. Натрупват много богат опит, способстващ развитието на социални учения и компетенции, както и чувство за солидарност към другите. Придобиват неформален опит, представляващ „голям плюс” в бъдещата професионална кариера и образователен път. Усвояват идеята, че когато помагаш на другите, помагаш най-много на самия себе си. Трудът, който полагат, ги кара да се чувстват по-щастливи и ги прави по-успешни в живота. Членовете на УСД в 3ОУ се включват много активно в обучения; подкрепят екологични каузи; участват в проекти и доброволчески дейности; усвояват нови методи и практики в мобилизирането на ресурси и в изграждането на взаимнополезни отношения с други организации, включително и бизнеса; интегрират учениците с образователни затруднения; не забравят учителите пенсионери, стават за тях добри внучета, оказват им помощ в дома и в градината и пр..

III. Какво казва нашият опит?
Ученическият ни съвет, като механизъм за подпомагане на общо-училищни каузи, дава възможност на младите хора да са заедно с тези, на които помагат, да виждат промяната, да преживяват успех и удовлетворение.
Това е процес на мобилизиране на съхранените ценности на една нация, средство и начин за подпомагане на училищното ръководство, подпомагане на учениците в критични моменти (Един пример: Над 700 лв. събраха, само за една седмица, учениците от „Училищния съвет на децата в Трето основно училище” за свой съученик, който претърпя сложна сърдечна операция). Децата, младежите, са готови да помогнат когато са застрашени живота и здравето или природата като цяло. Да помагаш на другите е една от основните човешки потребности и е логично много хора да я задоволяват чрез доброволното служене на другите – доброволчеството. Първите стъпки на това “учене”, трябва да се направят още в училище.

 

 (.pdf) Фото-разказ - дейности на Училищния съвет на децата /УСД/

 

Валентин Атанасов, училищен психолог, III ОУ "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин