“Заедно можем” - Албена Цветкова, СОУ “Иван Вазов”, гр. Вършец

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
10/05/2016 - 14:15

Приобщаващи педагогически практики по проект “Заедно можем” на Училищен съвет на децата към СОУ “Иван Вазов” – град Вършец

Цел на проведените практики: Превенция на ранните бракове и отпадането от училище сред ученици от ромския етнос на територията на общ. Вършец.

Описание на средата: Проектът обхваща поредица от дейности, свързани с разрешаването един от основните проблеми сред ромските ученици – сключването на ранен брак по /или без/ желание на самото дете и отпадането му от училище. Традиция при ромите в общината е да продават момичетата си на 15-16 годишна възраст, те остават без образование и по този начин са обречени на мизерно съществуване като се препитават с временна работа през летния сезон /бране на билки и гъби/. В основата на планираните дейности е идеята, че ромската общност трябва да е активен участник в усилията за преодоляване на тази патриархална традиция, че образованието ще им даде шанс за реализация, по-добър и достоен живот.

Обхващат ученици от 7-12 клас от училището.

Дейности:

Разяснителна кампания сред ученици и родители – брошури “Ранен брак и рискове” и прожекция на филма “Белите лястовици”

Разяснителната кампания е свързана със запознаване на целевата група с дейностите по проекта и рисковете от сключване на ранен брак.

Филмът разказва за това как студенти от ромски произход следват своите мечти. Така всички ще получат възможност да разберат за стипендиантската програма за желаещите да се обучават в медицински специалности и за ползата от доброто образование.

Проведен е и конкурс „Мис Василица 2016”. В него взеха участие осем момичета, които представиха своите таланти в различни области. Носителка на приза стана ученичката Митра Радославова от 7 клас, спечелила журито с отлично декламаторско майсторство на стихотворението „По Василица”.

Галерия

 

Семинар – “Вход само за жени”

Къде да потърсим помощ? –  Спешен телефон 116 111.

Целта на семинара е да осигури на ромските момичета възможност да разговарят със свои връстници откровено по теми за любовта и брака, общуването между половете и повишаване на тяхната здравна култура. Това са теми табу в ромските семейства и единствената възможност на девойките да получат някаква информация по тези въпроси, е училището. Семинарът е проведен в под ръководството на учител.

Галерия

 

Анкети “Моето бъдеще”

Анкетите обобщават резултатите от двете предходни дейности и дават обратна връзка с какво и до колко те са допринесли за преодоляване на проблема. На базата на желанията на децата е създадено табло, посветено на Международния ден на майчиния език “Светът с различни думи” /на български и с превод на ромски език/.

Галерия

 

Постигнати резултати:

  • Постигането на резултати по намаляването на броя на ранните бракове, които са от полза на цялата общност и най-вече на самите деца.
  • Повишаване на обществената чувствителност по проблема чрез участието на представители на община Вършец и ромските лидери;
  • Създаване на благоприятна училищна среда за  активното включване на ромските деца в мероприятия и обучения;
  • Превръщането на образованието в ценност за все по-широки слоеве от ромската общност;
  • Променени нагласи сред деца и възрастни – представители на общността чрез промотиране на историите на успели и образовани ромски жени;
  • Подобряване на комуникацията на учениците от двата етноса по между им.

Резултатите от труда по проект “Заедно можем” считам за изключително значими. В хода на цялостното общуване между децата от българската и ромската общности, те се сближиха достатъчно и решиха, че срещите им не трябва да приключат с приключването му. Затова по инициатива на Александра Алексиева и Ивелина Петрова е създаден училищен клуб “Добротворци”. Идеята е на базата на придобитите знания и опит, децата да изготвят свой план с поделяне на отговорностите под мотото “Да правим случайни добрини и безсмислено красиви неща!”

В заключение мога да дам оценка на работата ни по проект “Заедно можем” като успешна. През тази учебна година на територията на град Вършец няма постъпила информация за дете, сключило ранен брак. В подготовката и реализацията на проекта взеха участие класни ръководители, ръководството и служителите на училището, експерти на училищно и общинско ниво. Популяризирането на дейностите на страниците на местния вестник в рубриката “Гласът на децата” също допринесе за това.

 

Снимка: сайт на СОУ "Иван Вазов", гр. Вършец - http://www.ivan-vazov.info/index.html

Приобщаващи педагогически практики по проект “Заедно можем” на Училищен съвет на децата към СОУ “Иван Вазов” – град Вършец

Ментор на УСД: Албена Георгиева Цветкова, учител по биология и ИИТ

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин