Призвание „Доброволец“

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
29/04/2017 - 13:00

Име на практиката: Призвание „Доброволец“

Описание на организацията: Клуб „Добротворци“ е ученическа организация, създадена през 2016 г. по инициатива на четири момичета. В момента клубът наброява 20 активни членове.  За реализирането на част от посочените инициативи има спечелена грамота на Фондация „Лале“ и НАРД в националния конкурс „Доброволческа инициатива“ 2016. Дейностите, които реализира са насочени към  социална подкрепа на ученици в неравностойно положение (предимно от ромския етнос), провокиране на желание за изява и доказване и равнопоставеното им включване в общоучилищния живот.

Предпоставки: СУ „Иван Вазов“ е средищно за учениците от град Вършец и седем села, намиращи се на територията на общината. В него се обучават 600 ученици от първи до 12 клас. Етническият състав на децата е 50:50 от български и ромски произход. Семействата на децата от ромския етнос преживяват от социални помощи, детски надбавки и сезонна работа. От тук се появяват проблеми като липсата на уседналост, затруднения в общуването и  слаба образователна активност на ромските деца.

Дейностите, които реализира клуб „Добротворци“ са ориентирани към решаване (макар и частично) на тези трудности и създаване на мост на общуване между различните етноси и между родители, деца и учители. Със своите дела и стратегически цели членовете на клуба задават пътя, който може да се следва за приобщаване на ромските деца и техните семейства към образователния процес.

Форма на работа: извънкласна дейност

Описание на дейностите:

1. Дарителски кампании за осигуряване на дрехи, обувки, учебни помагала.

Дарителските кампании са насочени към подкрепа на ученици в неравностойно положение и се провеждат периодично, благодарение на Christmas Appeal for Bulgaria, ръководена от сем. Тара и Адам Стюард. Получените от Англия пратки се сортират от доброволците по възрастови групи, изготвят се списъци с помощта на класните ръководители и даренията се раздават на нуждаещите се.

2. „Коледа за България“.

През месец декември 2016 г. сем. Стюард пристигнаха на посещение на доброволческия клуб, като осигуриха 120 коледни подаръка за учениците в неравностойно положение. Инициативата включваше и работа на терен в ромския квартал, където по предварително събрани данни, подаръци бяха раздадени и на сираци и крайно бедни деца от 1 до 3 годишна възраст. Под ръководството на доброволците в училището беше организиран тържествен концерт под надслов „Приказка за цветовете на приятелството“ с участието на духов оркестър „Дефилир“, вокална група „Джой“, танцови и мажоретни състави.

3. "Нека заедно да кажем НЕ на тормоза в училище!" – по инициатива на UNICEF Bulgaria.

Всяка година последната сряда на февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“.

Клуб „Добротворци“ към СУ “Иван Вазов” за първа година се включи в инициативата. Всички ученици и учителите казаха “Не на тормоза в училище”, закичвайки се с розови стикери.  В беседи и разговори обсъдиха проблемите за тормоза в училище и семейството, за необходимостта да бъдем съпричастни и да не затваряме очите си, когато някой е подложен на насилие и унижение.

4.    Участие в чествания на различни национални и международни дни кампании – 16.11. –Ден на толерантността; 21.11. – Ден  на майчиния език; кампания #Ние_сме_равни.

 

Описание на постигнатите резултати:

  • Подобрена е училищната среда и са създадени предпоставки за успешна социализация на ромските деца, ученици и младежи;
  • Създадена е по-привлекателна образователна среда в  училището;
  • Подобрени на условията за разбирателство и сътрудничество между етническите групи в града, чрез опознаване на културните ценности на ромите;
  • Създаден е интерес у родителите на ученици от ромски произход, което ги ангажира и в бъдещи сътрудничества в училищния и извънучилищния живот;
  • Изградени са умения за живота у децата и младите хора;
  • Привлечени са децата от всички етноси;
  • Работа в екип, самоорганизация;
  • Учениците вземат участие в подготовката на концерти и мероприятия.

 

Предимства на представената практика и приложимост:

Реализирането на дейностите, инициирани от клуб „Добротворци“ подпомогна изграждането на ценностната система на участниците в обществения живот (родители, учители, ученици). Всички деца участват в чествания, програми и тържества, което повишава самочувствието им, повлиява позитивно както тяхното личностно развитие, така и представянето им в училище. Постигнат е и очаквания положителен ефект в посока промяна отношението на децата към неравнопоставените и възпитание в грижовност и усещане за принадлежност. Подкрепата на ръководството на училището доведе до повишаване на желанието им за себеутвърждаване и провокиране на гражданска активност за утвърждаване на доброволчеството като ценност, която създава личности  – полезни за себе си и обществото.

 

 

Ани Ангелова, Директор на СУ „Иван Вазов“ – град Вършец и Албена Цветкова, Ментор на клуб „Добротворци“ към СУ „Иван Вазов“ – град Вършец

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин