Професионална учеща общност с активно и равнопоставено участие на родителите

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
25/04/2018 - 13:15

Как да си партнираме ефективно с родителите като създадем професионална учеща общност от учители и родители. Г-жа Теменужка Христова, директор, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот сподели опита на училището на Национална конференция "Приобщаващи образователни практики" 2018. Още практики, четете в рубриката: Конференция Практики 2018

 

През 2015 година в ОУ „Антон Страшимиров”, с. Бохот беше сформирана ПУО /професионална учеща общност/ на педагогическите специалисти във връзка с изпълнението на Училищен план за нововъведения.

ПУО има за цел да изгради учителско лидерство, насочено към изграждане и полагане на усилия за нововъведения и иновативни практики в учебния процес. Работата в екип, взаимното сътрудничество, равнопоставеност и открито споделяне на идеи и добри практики са ключови за повишаване на качеството на преподаване, адекватно на съвременните условия и подобряване на интереса, мотивацията и постиженията на учениците. Изключително ценно в работата на ПУО е изграждането на умение да даваме позитивна обратна връзка на колегите си и да приемаме различното мнение като източник на информация а не като критика.  

С включването ни в проект „Едно училище за всички” и след направената самооценка с предоставеният ни инструмент към Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда, единият от приоритетите по който определихме, че ще работим е Партньорство с родителите. В тази посока имаме доста добър напредък, утвърдени добри, ефективни практики, но и възможности за надграждане.

През последните пет години сме провели няколко дву- и тридневни изнесени обучения, съвместно с родители и учители, на които поставихме основата на добрите взаимоотношения и доверие. Чрез ролеви игри, решаване на казуси и размяна на ролите, добронамерено споделихме очакванията си едни към други като заинтересовани страни в образователния процес и за по-доброто образование и бъдеще на децата. Като надграждане на Плана за действие в изпълнение на този приоритет, се роди идеята за разширяване на ПУО с активно и равнопоставено участие на родителите, за която осигурихме финансиране от ЦОИДУЕМ със спечелен проект „Щастливи и успешни заедно в училище”. 

В работата на сформираната професионална учеща общност от учители и родители използваме разговори, дискусии, вътрешноинституционални работни срещи с цел повишаване информираността, отговорността и ангажираността на заинтересованите страни – учители и родители, за постигане на общата цел – а именно щастливи и успели в живота деца.

Организирахме  двудневно изнесено обучение за 9 учители и 21 родители с външен обучител проф. Мария Баева, за изграждане на умения за работа в екип на родители и учители, като заинтересовани страни в образователно - възпитателния процес в училище и за мотивиране учениците за учене през целия живот.

За да е ангажиран един родител с образованието на своите деца, той трябва да е добре информиран. С времето установихме, че това не е достатъчно. На тази основа разширихме ПУО, като включихме родителите. Освен добре информирани и активни партньори, заедно проучваме и анализираме проблеми и казуси, с които се сблъскваме в ежедневието и търсим начини да превърнем училището в привлекателно място за всяко дете и за цялата общност. Така, в процеса на екипната работа в Професионалната учеща общност от родители и учители, се стигна до взаимното желание родителите да влязат в класната стая в ролята на учители.

Едва ли има по-добър начин за ефективно партньорство и доверие от преживяването. Не е достатъчно само „да влезеш в обувките на другия” , а за да можеш да го разбереш и да го подкрепиш, трябва да изминеш „няколко километра с тях”. Прекрасно е да видиш как учители и родители заедно обсъждат учебното съдържание и търсят начини то да бъде представено на учениците по най-интересния и достъпен начин. Неописуемо е вълнението на родителите, заставайки в учебен час пред любопитните детски очи. Влизайки в класната стая в ролята на учител, родителите преживяват вълнението, отговорността, напрежението и емоциите в ежедневието на учителите. Това издига на следващо ниво техните взаимоотношения, изгражда доверие и разбирателство помежду им.

Все по-голяма част от общността свързва училището с положителни емоционални преживявания и желано място, което ни доближава до целта „Едно училище за всички” – привлекателно място за ученици, учители, родители, общност. Изгражда се нова училищна култура на сътрудничество и убеденост, че заедно можем да постигнем повече, отколкото самостоятелно, споделена отговорност и споделена удовлетвореност от постигнатото.   

Предложената практика е приложима във всички етапи. Ние я прилагаме от Подготвителна група до седми клас с еднакъв успех.

Теменужка Христова, директор, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Бохот, обл. Плевен 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин