Какво е ресурсно подпомагане?

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
04/09/2014 - 13:45

Ако детето ви, вие или учителите му смятате, че детето ви има нужда от допълнителна индивидуална подкрепа за справяне с учебния материал в детската градина или училище, е добре да се консултирате за възможностите за ресурсно подпомагане, които Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в областта предоставя или които се осигуряват от самото учебно заведение. Целта на ресурсното подпомагане е да осигури на децата и учените със специални образователни потребности обучение съобразено с индивидуалните им нужди и стил на учене в общообразователна среда.

За повече информация се обърнете към Ресурсния център в областта, в която живеете или към класния ръководител на детето си.

Кой осъществява ресурсното подпомагане?

Ресурсният учител е специален педагог или учител преминал обучение за работа с деца със специални образователни потребности и ще работи с детето ви в училище под формата на индивидуални занимания в специално обособен кабинет или ще го подкрепя по време на заниманията в група в класната стая.

Освен ресурсен учител, ресурсният център или училището, могат да осигурят на детето ви подкрепа от:

  • Психолог – специалист, който ще работи за развитието на когнитивните способности на детето: възприятие, мислене, внимание, памет; както и за овладяване на трудно поведение, подобряване на комуникацията, повишаване на самооценката.
  • Логопед – специалист, който ще работи за подобряване на уменията на вербална и невербална комуникация, за развитие на устната и писмената реч.
  • Педагог за работа с деца с нарушено зрение (тифлопедагог)
  • Педагог за работа с деца с нарушен слух (сурдопедагог)

Как да се възползвате от възможността за ресурсно подпомагане?

Ресурсното подпомагане за деца със специални образователни потребности е безплатно за семейството на детето и се предоставя от държавната образователна система чрез Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в областта или съответното учебно заведение. За да получи детето Ви възможност за ресурсно подпомагане трябва да бъде насочено за такова от Екипа за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО, наричан още „комисия“) сформиран към съответния Регионален инспекторат по образованието (РИО). В състава на екипа влизат специален педагог, педиатър, психолог, логопед и други професионалисти, които ще преценят дали детето ви има нужда от допълнителна подкрепа за усвояване на учебния материал. За да научите повече за процедурата за явяване на ЕКПО и графика на заседанията му се обърнете към съответния РИО във вашата област.

Каква подкрепа ще получи детето ви, ако използва ресурсно подпомагане?

Екипът подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности в съответното учебно заведение ще направи по-пълна оценка на индивидуалните нужди на всяко дете от допълнителна подкрепа и ще вземе решение за програмата, по която детето ще се обучава. Възможно е общообразователната програма да бъде оценена от екипа като прекалено тежка за детето и то да се обучава по индивидуална програма по един или няколко от учебните предмети. Екипът включва класният ръководител на детето, ресурсния учител, специалистите, които работят с него, и задължително родителя/ настойника на детето. Родителят/ настойникът участват на заседанията и решенията на екипа и удостоверяват с подпис, че са запознати и съгласни тях.

Няколко неща, които е важно да знаете:

  • Ако родителят не е съгласен с решение на ЕКПО или вътрешно училищния екип и въпросът не може да бъде решен по друг начин, родителите могат да се обърнат за разглеждане на случая съответно от МОМН или РИО.
  • Ресурсното подпомагане не означава етикиране на детето и отнемане на възможности за развитие в бъдеще. Напротив, ресурсното подпомагане има за цел да улесни обучението и възпитанието на детето със специални потребности като го направи по-достъпно и съобразено с неговите конкретни нужди.
  • Ако детето се обучава на индивидуална образователна програма по преценка на училищния екип и не достига държавните образователни изисквания по съответен предмет, тогава детето се оценява с качествени оценки (известни още като „оценки със звездички“, Ако детето завърши даден образователен етап – начален, основен, среден – с качествена оценка по един или няколко предмета, това означава, че няма да вземе пълноправна диплома). Решението как да бъде оценявано детето се взима отново от целия екип, включително и от родителя, и не е окончателно, тоест в момента, в който детето покаже прогрес и потенциал да покрие държавните образователни изисквания, екипът взима решение оценяването да се извършва с количествени оценки, които дават на детето възможност за получаване на свидетелство за завършена съответна образователна степен.
  • Важно е да се знае, че ресурсното подпомагане само по себе си не означава оценка с качествени оценки. Решението за това как да бъде обучавано и оценявано детето се взима след продължителен процес на наблюдение и обсъждане от страна на всички членове на екипа и подлежат на преразглеждане с цел удовлетворяване на най-добрия интерес на детето.

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин