5-те ключови компетентности, които децата усвояват през социалнo-емоционално учене в клас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
08/01/2019 - 17:00

Представяме Ви 5-те компетентности, които децата могат да развият посредством преподаване на социално-емоционално учене в клас, описани от американската организация за академично, социално и емоционално учене - The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL).

 1. Себепознание и увереност в собствените възможности
 2. Самоуправление на емоциите и поведението
 3. Социални умения
 4. Умения за създаване на връзки и приятелства
 5. Отговорно взимане на решения

 

Себепознание и увереност в собствените възможности

Способността правилно да се разчитат собствените емоции, мисли и ценности; разбирането за това как те влияят върху поведението. Способността адекватно и осъзнато да се преценяват силните и слабите страни; увереност в себе си, позитивност  и готовност за развитие.

 • Разпознаване на емоции
 • Реалистична представа за себе си
 • Познаване на силните страни
 • Увереност в собствените възможности
 • Самоефективност

 

Самоуправление на емоциите и поведението

Способността за успешно регулиране на емоциите, мислите и поведението в различни ситуации – ефективно справяне със стреса, контрол върху импулсите и мотивация. Умението за поставяне на лични и академични цели и следването на тези цели.

 • Контролиране на импулсите
 • Справяне със стреса
 • Самодисциплина
 • Самомотивация
 • Поставяне на цели
 • Организационни умения

 

Социални умения

Способността да се отчита гледната точка на другия и да се изпитва емпатия, включително към хората с различен произход и от различна култура. Способността да се разбира социалните и етични норми на поведение; да се разпознават ресурсите и подкрепата, налични в семейството, училището, общността.

 • Отчитане на гледната точка на другия
 • Емпатия
 • Зачитане и оценяване на разнообразието
 • Уважение към другите

 

Умения за създаване на връзки и приятелства

Способността да се създават и поддържат здравословни и устойчиви връзки с различни типове индивиди и групи. Способността да се общува; ясно комуникиране на послания, умения за слушане, съвместна работа с други хора, устойчивост при социален натиск, търсене и предлагане на помощ, когато се налага.

 • Комуникация
 • Социална ангажираност
 • Изграждане на връзки
 • Работа в екип

 

Отговорно взимане на решения

Способността да се правят конструктивни избори по отношение на собственото поведение и социалните взаимоотношения, базирани на етични стандарти, социални норми и загриженост за безопасността на другите. Реалистичната оценка на последствията, които могат да имат различни действия. Съобразяване със собственото благополучието и това на другите.

 • Идентифициране на проблеми
 • Анализиране на ситуации
 • Решаване на проблеми
 • Оценяване на проблеми/ситуации
 • Рефлексивност
 • Отговорност за спазване на етични норми

 

Източник: The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

https://casel.org/

Превод: Център за приобщаващо образование

Преводът е направен със съгласието на Casel.org, но не е одобрен от Casel.org.  В случай на съмнения, трябва да се има предвид оригиналният текст.

 

Повече за това какво е социално-емоционално учене и има ли място в класната стая.

 

Ако ви е харесала тази статия, запишете се за нашия бюлетин