Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon
А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ю | Я
Приобщаващо образование

Приобщаващото образование означава, че всички ученици в едно училище, независимо от техните силни или слаби страни, в която и да било област, стават част от училищната общност. Те са приобщени в усещането си за принадлежност към другите ученици, учители и непедагогически персонал. Приобщаването не се отнася само до обучение на деца с увреждания, то се отнася до качествени условия за обучение на всички деца.

“Приобщаването означава насърчаване на участието на всички деца и възрастни. То означава също да подкрепим училището да отговори на различния опит на децата, на техните различни интереси, знания и умения.” (Booth, T., Ainscow M., Index for Inclusion: developing learning and participation in schools; 3rd edition, 2011, превод, Център за приобщаващо образование)

Приобщваваща педагогика

Приобщаващата педагогика се фокусира върху развиване и надграждане на това, което е достъпно в общия случай за всички, отколкото върху предоставянето на нещо допълнително или различно за някои. Окуражава децата да участват активно в процеса на своето учене и да правят избори. (Флориан, Л., Inclsuive Pedagogy, в свои презенатции за обучение на ЦПО) .