Приобщи.се в нови партньорства

ПРИОБЩИ.СЕ в нови партньорства

„Приобщи.се“ в нови партньорства“ е новото ни вълнуващо приключение. Целта на проекта е да изградим 10 партньорства с училища, които да споделят нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище в портала ПРИОБЩИ.СЕ.

Започнахме проекта през февруари 2020 г., с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Какво ще постигнем заедно?

С училищата-партньори ще покажем отблизо реалните предизвикателства и успешни начини за преодоляването им в разнообразни училищни контексти. Надяваме така да привлечем като читатели дори и онези педагози, които все още са резервирани към приобщаващото образование.

Какво да очаквате?

Практически приложими и иновативни идеи за изграждане на атмосфера на учене, в която всеки участва пълноценно в училищния процес. Ще поканим 10 училища с добри практики в сферата на приобщаващото образование да подготвят по три авторски материала. Темите ще са разнообразни - създаване на позитивен микроклимат в училището, работа в екип, детска закрила, партньорство с родителите, детско участие, своевременно идентифициране и подкрепа на деца с обучителни трудности, социално-емоционално учене, диференцирано преподаване, др. Обединяващ елемент във всички практики ще бъде, че са споделено разбиране на голяма част от училищната общност.

Проектът ще завърши с Конференция за педагогически практики, отворена за участието на всички училища, които биха искали да споделят своя положителен опит в сферата на приобщаващото образование.

Защо ПРИОБЩИ.СЕ е успешен проводник на добри практики в сферата на приобщаващото образование?

ПРИОБЩИ.СЕ е единственият специализиран уеб портал, предлагащ безплатно авторско и аналитично съдържание по темата приобщаващо образование. Създаден в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през 2014 г., той продължава да е предпочитано място за информация и вдъхновение за над 600 000 потребители. Те са най-вече педагогически специалисти, но и родители, които търсят работещи подходи за работа с децата си у дома. 72% от потребителите смятат, че съдържанието ги прави по-уверени в работата им.

Силата на общността

За да постигаме общите си цели чрез ПРИОБЩИ.СЕ имаме нужда от подкрепата на всички негови последователи. Ще разчитаме на Вашата обратна връзка за полезността на материалите, които споделяме, и предложения за теми, които искате да засегнем в публикациите си. Ще се радваме също така да споделяте с колеги онова, което намирате за полезно, както и да ни изпращате собствените си добри практики.  

 

     Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

    Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Тези думи принадлежат на известния американски педагог Робърт Джон Миан. Към тях той добавя, че „без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.“